Skattenytt nr 11–12 1990 s. 779

Rättsfall inom arvs- och gåvoskatteområdet

Lättnadsregeln – hela förvärvskällan

För att den s.k. lättnadsregeln skall få tillämpas vid gåvobeskattningen krävs enligt AGL 43 § andra st. bl.a. att gåvan skall omfatta all givarens rätt till förvärvskällan. Fråga huruvida så var fallet har blivit föremål för prövning i två nyligen publicerade rättsfall, nämligen RH 1990:53 och RiG 13/1990. I båda fallen rörde det sig om gåva av verksamhet i handelsbolagsform, samtidigt som givarna behöll en fastighet varpå verksamheten bedrevs.

Omständigheterna i RH 1990:53 var följande. En person S drev sedan 1977 rörelse som enskild firma. Den 15 oktober 1984 registrerades rörelsen i handelsregistret som ett handelsbolag. Bolagsmän var S och hans hustru I. Såväl den enskilda firman som handelsbolaget hade räkenskapsår från och med den 1 september till och med den 31 augusti.

Makarna ägde en fastighet som inrymde dels en bostad för dem själva, dels en lokal vari rörelsen bedrevs. Enligt HovR:s domskäl var det utrett att räntor för fastighetslån bokförts i rörelsen t.o.m. den 31 augusti 1985; fr.o.m. den 1 september 1985 bokfördes kostnader för hyrda lokaler i rörelsen hos handelsbolaget.

Genom gåvobrev den 31 augusti 1987 skänkte S och I hela handelsbolaget till makarnas dotter E och hennes make H. E och H förvärvade genom köpebrev den 1 september 1987 fastigheten av S och I.

Länsskattemyndigheten (LSkM) ansåg inte att lättnadsregeln var tillämplig på gåvan av handelsbolagsandelarna. Enligt LSkM:s mening ingick fastigheten i rörelsen, men eftersom den egendomen förvärvats genom köp var samtliga förutsättningar enligt AGL 43 § andra st. inte uppfyllda.

HovR:n (för Övre Norrland) biföll emellertid yrkanden från E och H att gåvan skulle beskattas på basis av lättnadsregeln. HovR:n hänvisade därvid till KL 18 § första st. b), enligt vilket lagrum fastighet till den del den ingår i en av ägaren bedriven rörelse ”skall anses tillhöra förvärvskällan rörelse”. HovR:n fann emellertid – bl.a. på grund av den ovan angivna kostnadsredovisningen utrett att fastigheten fr.o.m. den 1 september 1985 inte bokförts såsom ingående i rörelsen. Eftersom fastigheten vid tidpunkten för gåvan ägts av givarna personligen och inte av handelsbolaget, konstaterade HovR:n att egendomen ingick i inkomstslaget annan fastighet. Gåvan omfattade sålunda enligt HovR:ns bedömning all rätt som givarna hade i den förvärvskälla som utgjorde deras rörelse.

I RiG 13/1990 gällde det däremot jordbruk i handelsbolagsform; gåvan omfattade hela handelsbolaget men inte själva jordbruksfastigheten, vilken ägdes av givarna personligen. Också i detta mål hänvisade domstolen (Göta HovR) till KL, nämligen dels till 53 § 2 mom., dels till punkt 9 anvisningarna till 32 §. Enligt dessa lagrum beskattas inkomst i handelsbolag hos delägarna; beskattningen sker i den förvärvskälla varur bolagets inkomst härflutit. HovR:n ansåg att handelsbolaget och jordbruksfastigheten utgjorde en enda förvärvskälla. Eftersom gåvan inte omfattat fastigheten, fick lättnadsregeln inte tillämpas.

I båda fallen har alltså domstolen haft att tolka regler i KL, vilket i och för sig är följdriktigt med tanke på att AGL uttryckligen anger att lättnadsregeln är tillämplig på egendom i förvärvskälla som enligt kommunalskattelagen ingår i inkomstslaget jordbruksfastighet resp. rörelse. Som framgår av redovisningen, utföll tolkningen olika beroende på vilket inkomstslag det var fråga om.

Erik Waller

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%