Innehåll

Skattenytt nr 4 1990 s. 245

Replik till Urban Rydin

I Skattenytt 1–2/1990 s. 36 har Urban Rydin tagit upp frågan om när tvångssparat belopp ska deklareras och taxeras. Spörsmålet synes upphängt kring problemställningen när det tvångssparade beloppet kan anses tillgängligt för lyftning. På s. 37 berör Rydin förhållandet att tvångssparandet skulle kunna ses som en del av den lön som arbetsgivaren innehåller i form av preliminärskatt. Rydin avvisar dock en likställighet mellan de båda beloppen eftersom tvångssparandet inte utgör en skatt.

Det problem som Rydin behandlar har inte tagits upp av riksskatteverket (RSV) i dess rekommendationer m.m. om tillämpning av lagen om tillfälligt sparande (RSV Du 1989:7). Svaret på Rydins fråga finns däremot i finansutskottets betänkande 1988/1989:FiU 30 s. 60 där det läses:

Till sist bör nämnas att det förhållandet att erlagt sparbelopp inte kunnat disponeras av den skattskyldige under inkomståret inte bör föranleda att motsvarande inkomst ska anses ha uppburits först ett senare år. Den motsvarande inkomsten ska i stället tas upp till beskattning för det år som sparandet avser. Enligt utskottets mening behöver detta inte föranleda någon justering i kommunalskattelagen.

Det kan tilläggas att för 1990 något problem egentligen inte existerar eftersom sparavdraget inbakats i preliminärskattetabellerna. Kring tvångssparandet gäller f ö rent allmänt att bestämmelserna i uppbördslagen tillämpas i den mån inte särskilda regler ges (SFS 1989:474, par 7).

C-E Gustafsson

C-E Gustafsson är fil mag och journalist i Malmö.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%