Skattenytt nr 6 1991 s. 352

A Inkomstskatt

5 Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Rättspraxis rörande grunderna i beskattningen av aktiebolag och ekonomiska föreningar har varit mycket sparsam under 1990. Till grunderna för beskattningen av aktiebolag och ekonomiska föreningar har hänförts problematiken kring skattesubjekt, kring inkomstberäkning och kring utdelning. I princip synes endast ett rättsfall av principiell betydelse kunna hänföras till dessa allmänna grunder i beskattningen, nämligen rättsfallet RÅ 1990 ref. 34 rörande skatterättens syn på kapitalstrukturen i aktiebolag.

Rättsfallet RÅ 1990 ref. 34 (SN 6/90) avsåg Norsk Hydro Bensin AB (fd Mobil Oil AB), i det följande benämnt Norsk Hydro. Norsk Hydro hade under ett flertal år erhållit lån från sitt dåvarande moderbolag i USA, vilket lett till att bolagets egna kapital var ovanligt litet i förhållande till dess skulder. Moderbolaget betingade sig inte någon ränta på lånen under en initialperiod. Orsaken därtill uppgavs vara bristande lönsamhet i Sverige. När lönsamheten i Sverige ökade började Norsk Hydro att erlägga ränta till sitt amerikanska moderbolag. Räntorna kostnadsfördes och avdrag yrkades för räntorna i deklarationen. Skattemyndigheten hävdade nu, att lånen från moderbolaget mera haft karaktär av eget kapital, särskilt som Norsk Hydros egna kapital i övrigt var mycket litet, och att därför avdrag för räntebetalningarna skulle vägras med motivering att räntorna utgjorde ränta på eget kapital.

Regeringsrätten konstaterade i ärendet, att lånen från moderbolaget faktiskt utgjorde skuld och att de också i bolagets räkenskaper hade bokförts såsom skuld. Räntan utgick enligt marknadsmässiga grunder och utgjorde såsom kostnad för lånat kapital en avdragsgill kostnad. Regeringsrätten konstaterade därvid särskilt att det i Sverige saknas särskilda skatteregler som tar sikte på den situationen att ett bolags egna kapital är ovanligt litet i förhållande till dess skulder. En sådan skattemässig regel ansågs inte kunna införas i rättspraxis utan erfordrade ett uttryckligt lagstöd enligt regeringsrättens uppfattning. Regeringsrätten fann vidare, att korrigeringsregeln i 43 § 1 mom. KL inte kunde tillämpas, eftersom prissättningen på räntebetalningarna, dvs. räntesatsens höjd, var i överensstämmelse med marknadsprisnivån.

Utgången i målet är inte direkt överraskande. I svensk skatterätt har saknats särskilda regler rörande relationen mellan eget kapital och främmande kapital, när det främmande kapitalet lånats från annat företag i intressegemenskap. I många andra länder finns sådana regler, där krav uppställs på en viss andel i eget kapital i förhållande till det främmande kapitalet. I avsaknad av sådana regler i den svenska skatterätten och med beaktande av att svensk skatterätt vilar på lagstiftning och inte, såsom till exempel anglosaxiska länder, på en s.k. case law, kan andelen eget kapital inom skatterätten inte sättas till annat värde än det av bolaget erhållna egna kapitalet. Till denna slutsats har även Richard Arvidsson anslutit sig i sin avhandling om dolda inkomstöverföringar, s. 348–354. Det bör i sammanhanget också speciellt noteras, att någon särskild lagstiftning ännu inte föreslagits i anledning av utgången av ifrågavarande ärende.

Göran Grosskopf

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...