Skattenytt nr 1–2 1993 s. 41

Skatteplanering med kommanditbolag

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition (1992/93:151) om förslag till lagstiftning av inkomst från handelsbolag (HB) i samband med att andelen överlåtits. Lagförslaget har fått en helt annan utformning än det ursprungliga förslaget, som granskats av lagrådet och där fått kritik. I min artikel i SkatteNytt (december 1992) har det ursprungliga lagförslaget varit utgångspunkt.

Jag angav där att jag skulle återkomma med det nya lagförslaget i detta nummer.

Lagförslaget skall tillämpas på avyttring av andel i HB efter den 30 november 1992. Om tilläggsköpeskilling skall utgå tillämpas dock lagen på denna ersättning även på överlåtelser från och med den 1 januari 1992 om överlåtaren eller denne närstående person varit aktivt verksamma i HB:et efter överlåtelsetiden.

Förslaget gäller i huvudsak då fysisk person avyttrar andelar i ett HB, som driver aktiv näringsverksamhet NRV, till en juridisk person.

Förenklat uttryckt går lagförslaget ut på att en fysisk person skall beskattas för sin andel av HB:ets aktiva NRV fram till överlåtelsetidpunkten.

Beskattningen av denna näringsinkomst kan ske enligt två olika alternativ.

Alt. 1

Säljaren och köparen träffar ett avtal som stadgar att säljaren skall beskattas, enligt ett delbokslut, för HB:s NRV fram till överlåtelsetidpunkten.

För tid därefter skall köparen redovisa HB:ets inkomst av NRV.

Vid reavinstberäkningen har säljaren och köparen rätt att justera sitt ingångsvärde på handelsbolagsandelarna med respektive redovisade inkomst av NRV från HB:et.

Utifrån förutsättningarna i exempel 2 och 3 (se SkatteNytt nr 12/1992) blir skattekonsekvenserna i alternativ 1 följande.

Exempel 2

Del av aktivt NRV
från KB:et=  990 000
(som A skall redovisa i inkomstslaget NRV)
Reavinstberäkning i inkomstslaget kapital
Köpeskilling för andelarna=+ 990 000
Redovisad inkomst av NRV=− 990 000
Realisationsvinst=       0

Exempel 3

Del av NRV från KB:et=     10 000
(som FÅAB skall redovisa)
FÅAB:s anskaffningskostnad för andelarna i KB
Köpeskilling=+   990 000
Redovisad vinst NRV=+    10 000
Uttag från KB=− 1 000 000
Justerat anskaffningsvärde=         0

Till skillnad från det tidigare exemplet uppkommer ingen realisationsförlust vid likvidation av KB.

Beräkning av resultat efter skatt för FÅAB
Näringsvinst från KB=+   10 000
Reaförlust på andelar=         0
Resultat före skatt=+   10 000
Skatt (30 %)=−    3 000
Resultat efter skatt=+    7 000
Likvidmässigt blir resultatet även 7 000 kr
Uttag från KB=+ 1 000 000
Köpeskilling=−   990 000
Skattekostnad=−     3 000
Nettoresultat=+     7 000

Vid en jämförelse med det ursprungliga exemplet 3 (se SkatteNytt nr 12/1992) blir resultatet detsamma.

Slutsatsen blir att lagförslaget inte påverkar köparens skattesituation.

Alt. 2

Som ett alternativ till beskattning, med ett delbokslut som underlag, kan säljaren välja på att redovisa realisationsvinsten i inkomstslaget aktiv näringsverksamhet.

Köparen skall i detta alternativ redovisa hela HB:ets NRV fram t.o.m. bokslutet.

Köparen har rätt att justera upp sitt ingångsvärde med redovisad inkomst av NRV från HB:et.

Säljaren har inte rätt att justera upp sitt ingångsvärde med redovisad realisationsvinst i inkomstslaget aktiv NRV.

Utifrån förutsättningarna i exempel 2 och 3 (se SkatteNytt nr 12/1992) blir skattekonsekvenserna i alternativ 2 följande.

Exempel 2

Realisationsvinsten 990 000 kr skall redovisas i inkomstslaget aktiv NRV.

Exempel 3

Exakt samma resultat som i det ursprungliga exemplet 3. Köparens skattesituation påverkas inte heller i detta fall.

Lagförslaget ger ett materiellt riktigt resultat då säljaren kommer att bli beskattad i rätt inkomstslag för en aktiv näringsverksamhet.

I normalfallet kommer även reavinsten att vara hänförlig till andra tillgångar än årets upparbetade vinst, som är belastad med en latent skatteskuld.

En kvalificerad gissning är att sannolikt kommer de flesta överlåtelseavtal av andelar i HB att innehålla bestämmelser som medför att säljaren skall beskattas för HB:s näringsvinst fram till överlåtelsetidpunkten.

Lagförslaget innehåller även vissa stoppregler för att förhindra ett kringgående av lagen genom

  1. att låta en närstående vara den som bedriver den aktiva verksamheten
  2. att först sälja andelarna till en i Sverige bosatt fysisk person som sedan säljer vidare till en juridisk person. Lagen är inte tillämplig vid försäljning till fysisk person
  3. att fortsätta vara verksam i HB:et och erhålla tilläggsköpeskilling

Sven Carlstedt

Sven Carlstedt är avdelningsdirektör vid Skatteförvaltningen i Stockholm

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%