Innehåll

Skattenytt nr 12 1993 s. 746

Skattetidskrifter i Finland och Norge

Nedan följer två korta presentationer av skattetidskrfter etc i två av våra nordiska grannländer till vägledning för dem som kan behöva orientera sig om dessa länders skatterätt.

Finland

För en svensk läsare är det av språkliga skäl svårt att få ett grepp om den skatterättsliga litteraturen i Finland. Detta är beklagligt, eftersom det publiceras rätt mycket i Finland på skatterättens område. Det mesta publiceras på finska, men även på svenska utkommer både böcker och artiklar.

En god bild av vad som utkommer i Finland får man genom Nordiska skattenyheter (SN), som tre gånger per år utges av Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet. I NSN ges information om vilken skattelitteratur som under den senaste fyramånadersperioden utkommit i Finland. Alla finska rubriker anges härvid även i svensk översättning.

Den klart viktigaste och enda rent skatterättsliga finska tidskriften är Verotus (=Beskattningen), som utkommer med 5 nummer per år och t.ex. 1993 kommer upp till ca 500 sidor av stort format. Vid sidan av mycket annat redogör denna tidskrift i allmänhet för aktuella frågor. Svenskspråkig är Juridiska Föreningen i Finland Tidskrift (FJFT), som dock mera sällan har skatterättsliga artiklar. Den finskspråkiga juristföreningens tidskrift heter Lakimies (=Juristen). Den har dock under senare år haft mycket få skatterättsliga artiklar. Advokatförbundets tidskrift heter Defensor Legis. Den har i viss utsträckning skatterättsliga artiklar, men mera sällan sådana på svenska. Slutligen bör nämnas revisorsorganisationens tidskrift Tilintarkastus – Revision. Den har flera skatteartiklar i varje nummer; vanligen är det dock fråga om rätt korta artiklar utan vetenskapligt syfte.

Den finländska skattelagstiftningen finns samlad i en av Juristförbundets förlag utgiven publikation Skatteförfattningarna, som på svenska utkommer med 3–4 års intervall. Den innehåller även rikliga rättsfallsreferat. Just nu finns det en helt färsk upplaga (mars 1993). Det bör också understrykas, att allt riksdagstryck (propositioner, utskottsbetänkanden m.m.) samt givetvis lagar och andra normer utkommer på svenska i Finland. Likaså utkommer Skattestyrelsens cirkulär och andra publikationer även på svenska. Högsta förvaltningsdomstolens årsbok har i sitt register rubrikerna till alla mål på svenska.

Det finns alltså möjlighet för en icke finskkunnig att ta del av finländsk skatterätt. Tidskriftsrubrikerna kan man få fram med egna krafter. Däremot behöver man hjälp med att få klarhet om innehållet i dessa artiklar.

Edward Andersson

Norge

Tidsskriftet Skatterett ble startet i 1982 med (nåv{rende) professor Ole Gjems-Onstad som den drivende kraft og redaktör for de f|rste ti årgangene. Andre tidskrifter hadde i noen utstrekning trykket skatterettslig stoff – det gjaldt spesielt Lov og Rett som i mange år hadde en spesiell skatterettsredaktör – men det viste seg snart at det var behov for et eget tidsskrift for skatte- og avgiftsrett. (I norsk terminologi omtales mange skatter som avgifter; det gjelder f. eks. merverdiavgiften og arveavgiften).

Skatterett utkommer med fire hefter i året, og hvert hefte er normalt på 96 sider. Hovedtyngden av stoffet har naturlig nok dreid seg om inntektsskatterettslige sp|rsmål, men artikler om merverdiavgift, s{ravgifter, arveavgift osv. h|rer også med. Stoffet spenner fram analyser av gjeldende rett og presentasjon av ny lovgivning og nye skatteavtaler till domskommentarer, litteraturanmeldelser, profilerte meningsytringer og rettspolitiska diskusjoner. Enklere notisstoffer er det også plass til. Stoffet gjelder naturlig nok i det vesentlige norsk rett, men spesielt i de senere årgangene er atskillig internasjonalt stoff trukket inn (innevaerende årgang inneholder således to artikler av professor Leif Mutén).

Tidsskriftets opplag er for tiden 2 000. Abonnement kan tegnes hos Universitetsforlaget AS, Kundeservice, Boks 2959, T|yen, 0608 Oslo (fax: 22 57 53 53). Undertegnede er tidsskriftets redaktör, adresse Institutt for offentlig rett, Karl Johans gt. 47, 0162 Oslo (fax 22 85 94 29).

Frederik Zimmer

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%