Innehåll

Skattenytt nr 7–8 1993 s. 486

Beskattning av bolag för förbjudna lån – en replik

I Skattenytt 1993 s. 116 uttalar Göran Grosskopf att otillåtna lån inom bolagssektorn inte kan beskattas. Anledningen till detta skulle vara att sådant lån enligt punkt 15 av anvisningarna till 32 § KL skall beskattas som inkomst av tjänst och att ett aktiebolag endast kan ha inkomst av näringsverksamhet.

Jag är tveksam till slutsatsen att aktiebolag inte kan beskattas för förbjudna lån. Enligt 2 § 1 mom. första stycket SIL skall åtskilliga bestämmelser i KL – däribland 32 § – tillämpas vid taxering till statlig inkomstskatt. Av andra stycket i momentet följer att även till de angivna paragraferna hörande anvisningarna blir tillämpliga. Enligt 2 § 1 mom. sjätte stycket som gäller för bl.a. aktiebolag skall till intäkt av näringsverksamhet räknas – utöver (min kursivering) vad som följer av första och andra styckena – löpande kapitalavkastning m.m. Jag uppfattar dessa bestämmelser så att vad som enligt de angivna lagrummen i KL är att hänföra till skattepliktig inkomst blir skattepliktig inkomst av näringsverksamhet för aktiebolaget.

Jag vill inte bestrida att lagtexten kunde ha varit tydligare på denna punkt. I de betänkanden från URF och RINK som låg till grund för skattereformen var uttryckssätten på denna punkt olika men båda var mera tydliga. Ingenting tyder på att avsikten vid sammansmältningen av de båda förslagen varit att åstadkomma någon materiell ändring.

Med hänsyn till att beskattningsfrågan avser ett otillåtet förfarande torde den inte kunna få sin lösning genom ett förhandsbesked.

Bodil Hulgaard

Bodil Hulgaard är skattechef vid Riksskatteverket.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...