Innehåll

Skattenytt nr 7–8 1994 s. 506

Något att begrunda för skattskyldiga som tidigare har redovisat sin värdepappershantering i inkomstslaget näringsverksamhet

En person som driver en yrkesmässig verksamhet med värdepapper och där verksamheten har en viss varaktighet och omfattning har enligt praxis ansetts driva inkomst av rörelse och därmed även en yrkesmässig näringsverksamhet i det nya systemet.

Enligt 13 § bokföringslagen klassificeras en tillgång utifrån syftet med innehavet. Tillgång som är avsedd att stadigvarande innehas i rörelsen är anläggningstillgång. Annan tillgång är omsättningstillgång.

En tillgång som klassificerats som omsättningstillgång behåller sin karaktär härav om inte uttag av tillgången sker från lagret för att stadigvarande användas i verksamheten.

När det gäller värdepapper torde detta generellt sett inte vara möjligt. Man skulle kunna tänka sig att man förvärvat ytterligare aktier och därmed fick ett innehav som medförde att man erhöll mer än 25 % av rösterna. Därmed skulle aktierna få karaktär av organisationsaktier. Detta torde dock höra till undantagen. I vart fall för dem som handlar med svenska börsaktier.

Från och med den 1 jan 1994 är endast hälften av realisationsvinster på svenska aktier och andra svenska finansiella instrument skattepliktig. Erhållen utdelning är även skattefri. Vid 1955 års taxering är dock den skattefria delen av en utdelning begränsad.

Detta gäller dock icke för lageraktier (=omsättningsaktier). Hela vinsten samt utdelningen på dessa aktier är skattepliktig.

Det kan därför förväntas att man i framtiden kommer att redovisa sin värdepappershantering som en ren kapitalplacering och inte yrkesmässig verksamhet.

De som tidigare redovisat sin värdepappershantering såsom en yrkesmässigt bedriven verksamhet bör även framdeles anses fortsätta med denna verksamhet även om verksamheten något år skulle komma att minska i omfattning jämfört med tidigare år.

Skulle den yrkesmässiga verksamheten anses ha upphört skall dock vinster och utdelningar på det ingående lagret beskattas fullt ut. Utförsäljningen av lagret skall ses som den sista affärshändelsen.

Sven Carlstedt är avdelningsdirektör vid skatteförvaltningen i Stockholm.

Sven Carlstedt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...