Innehåll

Skattenytt nr 6 1995 s. 381

G Arbetsgivaravgifter

Resning

I RÅ 1994 not 444 var fråga om resning i mål avseende arbetsgivaravgifter på avgångsvederlag (målet kommenteras också av Börje Leidhammar i detta häfte). Klagandebolaget hade under 1990 slutit ett avtal med en anställd om avgångsvederlag. Beloppet utbetalades i enlighet med avtalet under 1991. Bolaget betalade inga arbetsgivaravgifter på vederlaget med hänvisning till den praxis som gällt t.o.m. år 1990. LR beslöt i dom, som inte ändrades i KR, att påföra bolaget arbetsgivaravgifter på hela avgångsvederlaget och RR beslutade den 17 maj 1993 (målnr 3327-1992) att inte meddela prövningstillstånd.

Bolaget ansökte om resning. Bolaget anförde att tidpunkten för avtalets ingående borde vara avgörande för bedömningen av avgiftsskyldigheten och att den avgiftspraxis som gällde 1990, när avtalet slöts, skulle tillämpas. Domstolarna hade i sina beslut inte tagit hänsyn till övergångsbestämmelserna i samband med den ändring i 2 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter (SAL), som trädde i kraft den 1 januari 1991. Påförandet av arbetsgivaravgifterna stod även i strid med grundlagens förbud mot retroaktiv beskattning.

RR fann inte att det bolaget anfört utgjorde skäl för resning.

Till och med utgiftsåret 1990 belades enligt praxis avgångsvederlag med arbetsgivaravgifter endast på den del som avsåg lön under skälig uppsägningstid. Övrig del av vederlaget var skatte- men inte avgiftspliktigt. I samband med skattereformen utvidgades skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter till att omfatta ett antal ersättningar som tidigare hade varit avgiftsfria. Ett exempel var avgångsvederlag till den del det gick utöver lön under skälig uppsägningstid. För att avgångsvederlag och vissa andra ersättningar som visserligen var ett utflöde ur tjänsten men inte direkt ersättning för utfört arbete, skulle bli underlag för avgifter, gjordes ett tillägg i 2 kap. 3 § SAL: underlag för arbetsgivaravgifter var summan av vad arbetsgivaren under året betalat i form av ersättning för utfört arbete ”eller eljest med anledning av tjänsten” (se äv. 1990/91:SkU10, sid. 166–67). Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 1991. Enligt övergångsbestämmelserna gällde fortfarande äldre föreskrifter ”i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet”.

Vid betalning av arbetsgivaravgifter tillämpas en strikt kontantprincip. Avgifterna skall betalas månaden efter den månad ersättningen betalades ut eller blev tillgänglig för lyftning (4 § lag/1984:668/om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare jämfört med 54 § 1 mom. uppbördslagen/1953:272/). Innebörden av ifrågavarande övergångsbestämmelser är, att äldre bestämmelser är tillämpliga på avgifter som belöper sig på ersättningar som betalades ut/var tillgängliga för lyftning under 1990 eller tidigare. I avgiftshänseende har alltid utbetalningstidpunkten och inte avtalstidpunkten varit avgörande för vilka avgiftsregler som skall tillämpas (2 kap. 3 § SAL, ”Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgivaren under året har utgett som lön i pengar...”). De nya reglerna berörde alltså enbart avgångsvederlag som utbetalats 1991 och senare, varför lagen inte kan anses ha haft retroaktiv verkan.

Yvonne Svenström

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...