Innehåll

Skattenytt nr 9 1995 s. 544

Kort kommentar till Mats Holmlunds artikel i SN nr 7–8, 1995 om tidpunkten för avdrag för ingående mervärdesskatt

Efter att under några års tid ha dryftat problemet med kolleger i branschen kan jag endast beklaga att jag inte förrän nu blivit bekant, artikelledes, med Mats Holmlund. Dock kan jag rapportera att vid mina kontakter med skatteförvaltningens företrädare har jag understundom mötts av förståelse vid argumentation för avdrag för ingående moms redan i samband med mottagandet av varuleveranser och därmed fått undanröjt påfört skattetillägg.

Givetvis har argumentationen understötts av BFN U 90:2 – bl.a. dess hänvisning till ”Användning av ADB har t.ex. möjliggjort snabbare och mer rationella faktureringsrutiner.” ADB, eller numera IT, har även förändrat företagens möjligheter till en korrekt kostnads- och intäktsrapportering enligt belöpandeprincipen – rapport om lagerförändringen utgår från sända och mottagna leveranser. Det förutsätts då att redovisning av såväl utgående som ingående mervärdesskatt följer tidpunkten för verkställd respektive mottagen leverans. Det skulle onekligen innebära att synda på nåden om redovisning av utgående skatt styrdes av fakturan medan ingående skatt styrdes av mottagen leverans.

Även i en gammal RSV-anvisning, RSV Im 1976:26, har anförts – ”Har fakturan utfärdats under en senare redovisningsperiod än den då leverans ägt rum men bokföringen av den uppkomna fordran skett i anslutning till leveransen, skall redovisningen av utgående skatt ske för den period då fordran bokförts. Har fakturan erhållits under en senare redovisningsperiod än den då leverans mottagits och bokföringen skett i anslutning till leveransen inträder rätten till avdrag för ingående skatt för den period då skulden bokförts.”

Slutligen brukar jag också hänvisa till vad SNs innevarande redaktör skrivit i saken i ”Mervärdesskatten – rättsliga grunder och problem”, bl.a. sid. 264 – ”Detta innebär normalt att bokföring sker per den dag då fakturan mottas. Det torde dock inte strida mot god redovisningssed att bokföra fakturor per den dag då leveransen erhållits. Det bör i så fall krävas att den bokföringsskyldiga tillämpar samma metod på såväl försäljning som inköp...”

Att i alla fall avdragsrätt för ingående moms sammanfaller med mottagandet av leveransen kan man dock inte utgå ifrån. Men för många skattskyldiga med månadsvis resultatredovisning utifrån sända och mottagna leveranser torde momslyftet kunna ske före det att fakturan mottagits. Med en allmän debatt kanske detta agerande kan komma att accepteras av en växande skara av skatteförvaltningens företrädare.

Anne Hyllander Karlhede

Anne Hyllander Karlhede är skattejurist vid SET Revisionsbyrå AB.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%