Skattenytt nr 11 1997 s. 702

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala.

EUROPEISKA UNIONEN

Rådet

Tullar

Rådet har genom beslut den 21 maj 1997 godkänt ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och USA om ömsesidigt bistånd i tullfrågor.

(Rådets beslut (97/541/EG) den 21 maj 1997, OJ L 222 1997 s. 16)

Kommissionen

Mervärdesskatt

Kommissionen har i ett direktivförslag till rådet lämnat förslag till ändringar i artikel 15 och artikel 29 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Enligt kommissionen har erfarenheterna av övergångssystemet för moms på handel inom gemenskapen visat att det behövs en mer enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen, framför allt för att undvika dubbelbeskattning eller utebliven beskattning. För att främja en sådan enhetlig tillämpning föreslås att den s.k. momskommitténs ställning ändras från att vara en rådgivande till att bli en normgivande kommitté. Momskommittén består av företrädare från medlemsstaterna, med kommissionens företrädare som ordförande. Kommittén skall medverka vid antagande av åtgärder som krävs för tillämpningen av bestämmelserna i momsdirektivet, enligt ett särskilt förfarande som föreslås infört i artikel 29 i det sjätte momsdirektivet.

(Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt (Mervärdesskattekommittén), KOM(97) 325 slutlig, OJ C 2781997 s. 6)

EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Skattetillägg

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg har i två domar den 29 augusti 1997 funnit att skattetillägg som utgått i Schweiz p.g.a. skatteundandraganden utförda av en sedermera avliden person var av sådan karaktär att de kunde jämföras med en straffrättslig sanktion. Domstolen fann därför att det stred mot artikel 6 § 2 i konventionen för mänskliga rättigheter att rikta kravet på skattetillägg mot den avlidnes arvingar.

(Judgment of 29 August 1997 in case of A.P., M.P. and T.P. v. Switzerland och judgment of 29 August 1997 in case of E.L. , R.L. and J.O.-L. v. Switzerland)

SVERIGE

Rapporter

Kontroll av utländska kapitalinvesteringar

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat skatteförvaltningens kontroll av privatpersoners utländska kapitalinvesteringar. Granskningen har särskilt inriktats på det s.k. medgivandesystemet, som innebär att den skattskyldige skall medge att RSV får insyn i utländska konton och depåer och att det utländska institutet skall förbinda sig att skicka kontrolluppgifter. Syftet med granskningen har varit att försöka bedöma omfattningen av utländska kapitalinvesteringar och risker för skattebortfall, identifiera problem i skatteförvaltningens kontroll samt ge underlag för förslag till förändringar.

RRV:s bedömning är att kapitalinvesteringar utomlands ökar, och att skattebortfallet framför allt när det gäller utländska kapitalförsäkringar och reavinster kan befaras vara betydande. När det gäller utländska bankkonton bedöms skattebortfallet vara av mer begränsad statsfinansiell betydelse. I rapporten föreslås en rad, mer eller mindre preciserade, åtgärder för att förbättra kontrollen. Särskilt framhålls att tilltron till medgivandesystemet är låg inom skatteförvaltningen, vilket har medfört att systemets potential i praktiken inte har prövats. RRV föreslår därför ett antal åtgärder för att systemet skall tillämpas mer aktivt.

(Riksrevisionsverkets rapport, RRV 1997:22. Se även RSV-nytt 16/97 för en utförligare beskrivning av rapportens förslag till åtgärder.)

Redaktör Kristina Ståhl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%