Skattenytt nr 5 1997 s. 304

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala.

EUROPEISKA UNIONEN

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

EG-domstolen har den 6 februari 1997 avgjort ett mål angående tolkningen av det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) vid förvärv och innehav av obligationer. Domstolen slog fast att förvärv och innehav av obligationer som inte används för företagsverksamhet, och ett uppbärande av därtill hänförliga intäkter, inte är att anse som ekonomisk verksamhet i momsdirektivets mening. Den person som utför dessa transaktioner skall därmed inte betraktas som skattskyldig person.

(Mål C-80/95 Harnas & Helm CV mot Staatssecretaris van Financiën)

En fråga om tolkningen av det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) när offentligrättsliga organ bedriver verksamhet på samma villkor som privata företag avgjordes av EG-domstolen den 6 februari 1997. Målet gällde en tysk kommuns uthyrning av fast egendom. Domstolen slog fast att medlemsstaterna har rätt att betrakta de i artikel 13 i sjätte momsdirektivet angivna verksamheterna som verksamheter som offentligrättsliga organ bedriver i egenskap av myndigheter, även om verksamheterna bedrivs på samma sätt som i ett privat företag. De offentligrättsliga organen kan därmed undantas från skatteplikt även för denna typ av verksamhet.

(Mål C-247/96 Finanzamt Augsburg-Stadt mot Marktgemeinde Welden)

Den 20 februari 1997 avgjordes ett mål angående tolkningen av det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) när en researrangör med säte i en medlemsstat tillhandahåller resetjänster genom ett bolag som verkar som agent i en annan medlemsstat. Agentbolaget hade en osjälvständig ställning och biträdde endast researrangören. Domstolen fann att dessa tjänster är skattepliktiga i den stat där agentbolaget verkar, under förutsättning att detta bolag förfogar över sådana personella och tekniska resurser som utmärker ett fast driftställe.

(Mål C-260/95 Commissioners of Customs & Excise mot DFDS A/S)

Nya mål i EG-domstolen

Mervärdesskatt

Vid EG-domstolen har anhängiggjorts ett mål angående tolkningen av artikel 2 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Målet gäller frågan om tillhandahållande av varumärkesförfalskade parfymprodukter omfattas av direktivet.

(Mål C-3/97 HM Customs & Excise och Regina mot John Charles Goodwin och Edward Thomas Unstead)

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

Tre mål angående tolkningen av direktiv 69/355/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning har anhängiggjorts vid domstolen. Ett av målen gäller nationella bestämmelser om uttag av en skatt på aktiebolags nettotillgångar, vilken har ekonomiska verkningar motsvarande en indirekt skatt på kapitaltillskott. De två övriga målen gäller en särskild spansk skatt som påförs en offentlig rättshandling som utgör bevis på amortering av en obligationsskuld.

(Mål C-4/97 Manifattura italiana Nonwoven SpA mot Direzione Regionale delle Entrate – Toscana samt mål C-31/97 och C-32/97 Fuerzas Eléctricas de Catalunya SA (FECSA) m.fl. mot Tribunal Economico-Administrativo Regional de Catalunya)

Fusionsdirektivet

Kommissionen har väckt talan mot Grekland om fördragsbrott p.g.a. underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen införliva det s.k. fusionsdirektivet (90/434/EEG).

(Mål C-87/97 kommissionen mot Grekland)

Återbetalning av skatt

Ett antal mål angående återbetalning av avgifter som erlagts i strid med direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning har anhängiggjorts vid domstolen.

(Mål C-10/97–C-22/97 Ministero delle Finanze mot IN.CO.GE. ’90 Srl m.fl. och mål C-25/97–C-30/97 Fiduciaria Internazionale SrL m.fl. mot Amministrazione delle Finanze dello Stato)

Redaktör Kristina Ståhl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...