Skattenytt nr 6 1997 s. 313

A Inkomstskatt

1 Gemensamma regler för inkomstberäkningen

1.1 Tidpunkten för beskattning

I RÅ 1996 ref 92 (fhb) behandlas bl a frågan om tidpunkten för beskattning för förmån som tillkommer anställda enligt en s k aktieägarplan.

Anställda i ett svenskt dotterbolag till ett amerikanskt moderbolag kunde delta i en aktieägarplan. Den innebar att de anställdas sparande investerades i aktier i det amerikanska börsnoterade moderbolaget och att den lokala arbetsgivaren gjorde ett sk skuggsparande för den anställdes räkning, också i form av aktier i moderbolaget. Frågorna som ställdes i förhandsbeskedsansökan gällde bl a när en anställd skulle beskattas för förmånen av arbetsgivarens skuggsparande. För andra frågor se även avsnitt C.

Värdet av skuggsparandet kunde inte lyftas av anställda förrän de uppfyllt ett krav på intjänande. Intjänande hade skett då deras anställning hade varat i fem år eller då den upphört dessförinnan av vissa särskilda skäl såsom pensionering. Upphörde anställningen dessförinnan av andra skäl var sparandet förverkat.

Enbart att sparandet var intjänat innebar dock inte att det kunde disponeras av de anställda. Det krävdes att det även var förfallet. Sparandet var förfallet då fem år förflutit från utgången av ett sparår.

RR, lika med SRN, ansåg att den anställde skulle beskattas då sparandet var intjänat. Det innebar en successiv beskattning av skuggsparande som skedde efter det att intjänanderegeln var uppfylld. För skuggsparande innan intjänandet var uppfyllt inträdde skattskyldigheten för detta sparande då intjänandetidpunkten infallit. Beskattning skulle då ske med ett belopp som motsvarade aktiernas då aktuella marknadsvärde. På samma sätt skulle även utdelning på aktier i skuggsparandet beskattas. (Både i SRN och RR fanns skiljaktiga meningar.)

I centrum för bedömningen stod bestämmelsen i 41 § anv p 4 fjärde meningen: ”Har den skattskyldige på grund av sin tjänst fått förvärva värdepapper på förmånliga villkor, tas förmånen upp till beskattning det år förvärvet skedde.” [1] Före intjänandet ansågs ett sådant förvärv inte ha skett, eftersom sparandet kunde förverkas intill denna tidpunkt om anställningen upphörde.

Denna bedömning och den bedömning som skett i RÅ 1994 not. 41 innebär att avgörande vikt fästs vid när förmånen är orubblig. Det får anses vara en norm som leder till mer konsekventa bedömningar än om större vikt läggs vid hur rättigheterna till aktierna – i detta fall under tiden före intjänandet – fördelar sig mellan arbetsgivaren och de anställda.

Man kan ha olika uppfattningar om hur väl bedömningen överensstämmer med syftena bakom bestämmelsen i 41 § anv p 4. [2] Begreppet ”förvärva värdepapper” får dock anses ge utrymme för skilda tolkningar och därmed sådana hänsynstaganden som gjorts i praxis. Praxis får nu anses etablerad i detta avseende och det är därför inte motiverat med ytterligare synpunkter.

Peter Melz

  • [1]

    För en utförlig behandling av bestämmelsen och rättspraxis se Bojs SN 1996 sid 20 ff.

  • [2]

    Minoriteterna i SRN och RR fäste avgörande vikt vid de nyssnämnda förhållandena om fördelning av rättigheter vid tillämpning av 41 § anvp 4.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%