Innehåll

Skattenytt nr 6 1997 s. 374

B Fastighetstaxering

1 Besvär i särskild ordning m m

Det gångna året har varit magert ur fastighetstaxeringssynpunkt och få fall finns att redovisa här. I bl a RÅ 1996 not 36 prövades om rätt till besvär i särskild ordning förelåg. Frågan gällde ett antal fastigheter utmed en starkt trafikerad led. Här hade länsrätten för de fastighetsägare som klagat i tid justerat för buller och satt ned taxeringsvärdet med 40 000 kr per fastighet. De fastighetsägare som inte i tid framfört yrkande om sådan justering kom nu med besvär i särskild ordning och begärde sådan sänkning som kommit andra till del i området. En rättelse skulle kunna ha skett med stöd av 23 kap 2 § 7 eller 8 fastighetstaxeringslagen. En förutsättning för detta var dock att den yrkade ändringen skulle leda till en väsentligt annorlunda taxering, varmed enligt fast praxis avses en ändring på minst 20 % av taxeringsvärdet. Det sistnämnda innefattade i förevarande fall en ändring på 114 000 kr. Eftersom ett bifall till besvären inte skulle leda till en ändring som uppgick till detta belopp prövades inte besvären i sak. Fem andra fall med samma utgång avgjordes samtidigt.

Det kan nämnas att from 1994 års taxering har institutet besvär i särskild ordning utmönstrats och ersatts med ett femårigt omprövningsförfarande, något som underlättar rättelser.

I RÅ 1996 not 167 gällde frågan om ett sedermera i fastighetsregistret inskrivet nyttjanderättsavtals negativa effekter utgjorde tillräckliga skäl för att bevilja resning i ett fall där fastighetstaxeringen tidigare utan framgång förts genom instanserna. Enligt 37b § förvaltningsprocesslagen kan resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Så ansågs inte vara fallet varför ansökningen avslogs.

Per Anclow

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...