Innehåll

Skattenytt nr 6 1997 s. 386

F Övriga indirekta skatter

1 Reklamskatt

I förhandsbeskedsärendet RÅ 1996 not 123 var fråga om skattskyldighet för reklamskatt för en utländsk företagare som upplåter reklamutrymme på svenska idrottsarenor.

Enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL) skall reklamskatt bl a erläggas för reklam som återges i eller i anslutning till sportanläggning. I 9 § första stycket RSL anges att den är skattskyldig som i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons eller framställer skattepliktig reklamtrycksak.

Sökanden, som hade säte i Norge, förvärvade reklamutrymmen på svenska idrottsarenor där televisionssända evenemang skulle äga rum. Dessa reklamplatser uppläts bl a till svenska kunder. Bolaget hade en anställd och för att underlätta för de svenska kunderna hade bolaget en svensk adress, där det också fanns en telefonsvarare. Posten eftersändes till Norge. Den anställde i Sverige kontrollerade dagligen om meddelande fanns registrerat i telefonsvararen. De slutliga avsluten avseende uppdragen för de svenska kunderna gjordes alltid från Norge.

Avgörande för frågan om skattskyldighet för det norska bolaget var om verksamheten i Sverige var att anse som yrkesmässig enligt RSL. Yrkesmässighetsbegreppet följer huvudsakligen vad som inkomstskatterättsligt utgör näringsverksamhet, jfr kommunalskattelagen (KL) och lagen om statlig inkomstskatt (SIL). Därutöver kan dock liksom för mervärdesskatten viss annan verksamhet vara yrkesmässig. Detta anges i anvisningarna till 9 § som verksamhet som ej enbart innefattar enstaka tillhandahållande av skattepliktig reklam.

Skatterättsnämnden fann att det utländska bolagets verksamhet inte utgjorde näringsverksamhet enligt KL eller SIL, eftersom den aktuella verksamheten inte kunde anses bedriven från fast driftställe i Sverige. Däremot ansåg nämnden att verksamheten omfattade mer än enstaka tillhandahållanden av skattepliktig reklam och fann därmed bolaget som skattskyldigt till reklamskatt. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Reklamskattepliktiga utländska företagare utan fast driftställe skall från den 1 januari 1995 vara företrädda av en av myndigheten godkänd representant i Sverige.

2 Tobaksskatt

I notismålet RÅ 1996 not 297 (förhandsbesked) var fråga om en tobaksprodukt var att anse som skattepliktig röktobak. Produkten utgjordes huvudsakligen av torkad råtobak och ingick antingen i ett s k startpaket eller råtobakspaket. Startpaketet innehöll förutom själva tobaken en skärapparat och en behållare med flavourextrakt. Råtobakspaketet innehöll råtobak och flavourextrakt. Tobaken kunde inte rökas direkt utan krävde viss smärre bearbetning – extraktet skulle tillföras, tobaken snittas och efter ca ett dygns torktid kunde tobaken rökas.

Skatterättsnämndens bedömning avsåg endast om den ingivna tobaksprodukten utgjorde röktobak som är skattepliktig enligt 1 § lagen (1994:1363) om tobaksskatt (LTS). Med röktobak avses bl a tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor som går att röka utan ytterligare industriell beredning. Nämnden fann att den erforderliga behandlingen inte kunde bedömas som ”ytterligare industriell bearbetning”.

Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens uppfattning att tobaken inte kunde anses utgöra råtobak utan fann att produkten utgjorde skattepliktig röktobak.

Det är värt att notera att om produkten förs in från land utanför EU i form av det beskrivna startpaketet, då skall produkten klassificeras som sats enligt tulltaxenummer 8478 i den kombinerade nomenklaturen. Den är som sådan inte skattepliktig enligt LTS.

Barbro Steenstrup

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%