Innehåll

Skattenytt nr 6 1997 s. 388

G Arbetsgivaravgifter

Nedsättning av socialavgifter

I RÅ 1996 ref 5 avseende utgiftsåret 1993 var fråga om en föreskrift i förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter (NSF) som inskränkte en arbetsgivares/försäkrads möjlighet att få nedsättning av socialavgifter enligt lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter (NSL) , stod i strid med lagtexten och därför inte kunde tillämpas enligt 11 kap. 14 § regeringsformen.

I NSL finns föreskrifter om stöd till näringslivet genom nedsättning av socialavgifter i vissa fall. Lagen gäller arbetsgivare och egenföretagare som vid fast driftställe bedriver viss, i lagtexten definierad verksamhet inom stödområde 1 och delar av stödområde 2.

Enligt 2 § andra stycket i lagens dåvarande lydelse skulle lagen tillämpas på avgifter som var hänförliga till arbete inom ett företag som avsåg företagsledning, ekonomi- och löneadministration, bokföring, automatisk databehandling, registreringsverksamhet, telefonförsäljning samt ordermottagning. I 2a § i förordningen fanns dessutom en föreskrift att nedsättning enligt 2 § andra stycket NSL endast fick beviljas om arbetet kunde avgränsas från arbetsgivarens/den försäkrades övriga verksamhet.

Klagandebolaget ansökte om nedsättning av arbetsgivaravgifterna avseende perioden januari – mars 1993 enligt 2 § andra stycket NSL. Skattemyndigheten i Västerbottens län avslog yrkandet med hänvisning till att det ifrågavarande arbetet inte bedrevs i klart avgränsade avdelningar eller enheter.

Bolaget överklagade till länsrätten i Västerbottens län, som ändrade SKM:s beslut och biföll överklagandet. Skattemyndigheten överklagade till kammarrätten i Sundsvall som upphävde LR:s dom och fastställde SKM:s beslut.

Bolaget klagade hos Regeringsrätten som meddelade prövningstillstånd. I sina domskäl anförde RR bl.a. följande:

Vid bedömning av bolagets rätt till nedsättning måste ställning tas till den vikt som skall tillmätas NSF. Avgifter enligt lagen om socialavgifter är i regeringsformens mening att anse som skatt. Föreskrifter om skatt skall enligt 8 kap. 3 § RF meddelas genom lag. Regeringen får inte utfärda andra föreskrifter än verkställighetsföreskrifter rörande socialavgifter. En reglering i lag får i materiellt hänseende inte tillföras något nytt i form av verkställighetsföreskrifter. Något som kan uppfattas som ett nytt åläggande för enskilda eller kan betraktas som ett tidigare ej föreliggande ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden får inte beslutas i denna form. Om så ändå har skett, får föreskriften om verkställighet av lag enligt 11 kap. 14 § första meningen RF inte tillämpas.

RR fann att begränsningen i 2a § NSF visserligen hade stöd i förarbetena (prop. 1991/92:100 bil. 11 och 1991/92:AU 13) , men att lagtexten inte innehöll någon liknande inskränkning. Det var därför uppenbart att begränsningen i 2a § NSF gick utöver vad som kunde inrymmas i NSL. Bestämmelsen i NSF fick därför inte enligt 11 kap. 14 § RF tillämpas vid prövningen av klagandebolagets rätt till nedsättning av socialavgifter. Nedsättningen skulle endast avgöras utifrån bestämmelserna i NSL. Eftersom det i målet var ostridigt att den personal för vilken bolaget yrkat nedsättning utförde nedsättningsberättigade arbetsuppgifter, skulle bolagets överklagande bifallas.

RR fastställde, med upphävande av kammarrättens dom, det slut som länsrättens dom innehöll.

Från och med den 1 januari 1995 har större delen av förordningstexten överförts till lagen om nedsättning av socialavgifter. Den i målet ifrågavarande föreskriften återfinns numera i lagens 4 §.

Yvonne Svenström

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...