Skattenytt nr 12 1998 s. 879

Skattenytt Internationellt

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

EG-domstolen har i en dom den 22 oktober 1998 tolkat artikel 26 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) angående mervärdesbeskattning av transaktioner som genomförs av resebyråer och researrangörer. Enligt denna artikel skall alla transaktioner som genomförs av en resebyrå i samband med en resa behandlas som en enda tjänst. Beskattningsunderlaget för denna tjänst är resebyråns marginal, dvs. skillnaden mellan det totala belopp som skall betalas av den resande och resebyråns faktiska kostnad för inköpta varor och tjänster.

Den första frågan i målet var om artikel 26 är tillämplig på hotellinnehavare som för ett paketpris regelmässigt erbjuder sina kunder hotellvistelse, transport till och från hotellet från vissa avlägsna uppsamlingsplatser samt en dagsutflykt med buss. Transporttjänsterna köptes in av en utomstående transportör. De skattskyldiga hävdade i målet att artikel 26 inte var tillämplig, eftersom de inte arrangerade turistresor utan endast drev hotellrörelse. Domstolen fann dock att verksamheten omfattades av artikel 26. Domstolen framhöll bl.a. att om artikel 26 inskränktes till att gälla endast för näringsidkare som är resebyråer eller researrangörer i allmän bemärkelse skulle det medföra att tjänster som motsvarade varandra kom att behandlas olika beroende på näringsidkarens formella klassificering. Detta skulle enligt domstolen inkräkta på syftet med bestämmelsen, snedvrida konkurrensen mellan näringsidkarna och undergräva en enhetlig tillämpning av direktivet.

Den andra frågan i målet var hur den vinstmarginal som avses i artikel 26 skall beräknas när transaktionen består av dels egenproducerade dels inköpta tjänster. Domstolen konstaterade för det första att artikel 26 endast skall tillämpas på inköpta tjänster. Nästa problem blev då hur vinstmarginalen för de inköpta tjänsterna skall avskiljas från det belopp som avser de egenproducerade tjänsterna. Domstolen fann i den delen att det inte kan krävas att näringsidkaren beräknar vilken del av paketresan som motsvarar egenproducerade tjänster enligt principen om faktiska kostnader, när det är möjligt att avskilja den delen på grundval av marknadsvärdet för tjänster som motsvarar dem som ingår i paketresan.

(Förenade målen C-380/96 och C-94/97 Commissioners of Customs & Excise och T.P. Madgett och R.M. Baldwin)

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

EG-domstolen har i tre domar den 27 oktober 1998 prövat om vissa nationella skatter var förenliga med direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning. Domstolen fann att en skatt på företagets nettotillgångar, vilken närmast hade karaktären av en förmögenhetsskatt, och en registreringsskatt som togs ut vid vissa fusioner mellan moder – och dotterbolag (s.k. absorption) var förenliga med direktivet. Däremot ansåg domstolen att en skatt på handlingar som upprättats inför notarius publicus för att intyga att ett lån återbetalats stred mot direktivet.

(Mål C-4/97 Manifattura italiana Nonwoven SpA och Direzione regionale delle entrate per la Toscana, mål C-152/97 Abbruzzi Gas SpA (AGAS) mot Amministrazione Tributaria di Milano samt förenade målen C-31/97 och C-32/97 Fuerzas Eléctricas de Catalunya SA (FECSA) m.fl. och Departement d’Economía i Finances de la Generalitat de Catalunya)

Domstolen har vidare i en dom den 22 oktober 1998 behandlat vissa frågor i anslutning till återbetalning av avgifter som uttagits i strid med direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning. Domstolen fann att en nationell domstols skyldighet att avstå från att tillämpa nationella bestämmelser som strider mot EG-rätten i princip skall leda till att oriktigt uttagna avgifter skall återbetalas. Domstolen slog vidare fast att återbetalningen skall säkerställas i enlighet med bestämmelser i nationell rätt, vilka inte får vara mindre förmånliga än de som avser liknande förfaranden enligt nationell rätt. Återbetalningsreglerna får inte omöjliggöra eller på ett orimligt sätt försvåra utövandet av de rättigheter som följer av gemenskapsrätten. Om det krävs för att återbetalning skall kunna ske skall i enlighet med detta nationell rätt tillämpas för att eventuellt omkvalificera de rättsförhållanden som uppkommit mellan en medlemsstats skattemyndighet och bolag.

(Förenade målen C-10/97 – C-22/97 Ministero delle Finanze och IN.CO.GE.’90 Srl m.fl.)

Nya mål i EG-domstolen

Förmögenhetsskatt

Ett mål angående tolkningen av artiklarna 6, 52, 73b och 73d i EG-fördraget har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller nationella bestämmelser om förmögenhetsskatt, där en skattelättnad ges vid ett betydande innehav i ett företag under förutsättning att företaget är etablerat i medlemsstaten i fråga.

(Mål C-251/98 C. Baars och Inspecteur der Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen Gorichem)

Mervärdesskatt

Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott mot Grekland för underlåtenhet att implementera artiklarna 2 och 4 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Målet gäller underlåtenhet att utta mervärdesskatt på vissa vägavgifter samt underlåtenhet att ställa motsvarande egna medel till kommissionens förfogande.

(Mål C-260/98 Kommissionen mot Grekland)

Kommissionen har vidare väckt fördragsbrottstalan mot Portugal för oriktig implementering av artiklarna 12 och 28.2 i det sjätte momsdirektivet. Målet gäller tillämpningen av en reducerad skattesats på fem procent för vin, maskiner och utrustning som skall användas för att exploatera alternativa energikällor, vissa vägtullsanläggningar samt jordbruksredskap.

(Mål C-276/98 Kommissionen mot Portugal)

Fordonsskatt

Ett mål angående tolkningen av artikel 95 i EG-fördraget har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller ett differentierat beskattningssystem för motorfordon, och frågan i målet är om kriterierna för differentiering är förenliga med fördraget.

(Mål C-325/98 Philippe Anssens och Services Fiscaux du Nord)

Redaktör Kristina Ståhl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%