Skattenytt nr 6 1998 s. 317

A. Inkomstskatt

1 Gemensamma regler för inkomstberäkningen

1.1 Ackumulerad inkomst

RÅ 1997 not. 61. Sven påbörjade under 1989 en avveckling av jordbruksdriften genom utförsäljning av djur och inventarier. Utförsäljningen fortsatte under 1990. Vid 1991 års taxering medgavs skatteberäkning enligt lagen om ackumulerad inkomst (AIL) för intäkter avseende avvecklingen av jordbruket. Sven yrkade att beräkning enligt AIL skulle få ske även vid 1990 års taxering avseende intäkt vid avyttring av djur.

Enligt 3 § 2 mom. AIL i då gällande lydelse kunde beräkning enligt AIL ske för intäkter bl.a. enligt punkt 5) vid ”avyttring av djur i samband med upphörande av djurskötsel” och enligt punkt 6) vid ”avyttring i samband med upphörande av jordbruksdrift” av bl.a. varor. Den aktuella avyttringen kunde tänkas omfattas av båda bestämmelserna. Den skillnaden förelåg mellan bestämmelserna att punkt 6) endast fick tillämpas om vid beskattningsårets utgång kvarvarande tillgångar var av obetydlig omfattning. Så var här inte fallet vid slutet av 1989. Sven yrkade därför att punkt 5) skulle tillämpas för 1989.

RR fann att i ett fall som detta uteslutande punkt 6) var tillämplig.

I de nu gällande bestämmelserna föreligger inte längre någon regelkollision eftersom motsvarigheten till punkt 6), 3 § 11) AIL, inte längre omfattar varor. Motsvarigheten till punkt 5), 3 § 12) AIL, bör då vara tillämplig även om utförsäljningen av djur sker i samband med en avveckling av jordbruksdriften. Se vidare SN 1997 sid. 483 för utförligare referat och kommentar.

Med Stefan Aldéns avhandling Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten [1] i färskt minne skulle det kanske finnas anledning till några synpunkter på RR:s metod för regelval, men jag tror det är lämpligare att diskutera detta i ett vidare sammanhang.

Peter Melz

  • [1]

    En anmälan av avhandlingen kommer i ett senare nummer av Skattenytt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%