Innehåll

Skattenytt nr 10 1999 s. 644

Är lagen om beskattningen vid överlåtelser till underpris i praktiken möjlig att använda utanför fåmansföretagssektorn?

Reglerna i 27 och 30 §§ i lagen om beskattningen vid överlåtelser till underpris är utformade på så sätt att det i praktiken kan vara omöjligt att genomföra överlåtelser till underpris utanför fåmansföretagssektorn. Begreppet ”kvalificerad aktie” utvidgas på ett sådant sätt att det i många fall är omöjligt att bedöma om kravet i 27 § uppfylls.

Lagen om beskattningen vid överlåtelser till underpris innehåller regler som syftar till att upprätthålla de s.k. 3:12-reglerna. Lagens 27 § innehåller kravet att om en överlåtelse till underpris sker från ett företag där det finns aktier som på ägarnivå är kvalificerade enligt 3:12-reglerna skall det i köparbolaget finnas minst lika stor andel kvalificerade aktier. I lagens 30 § utvidgas begreppet kvalificerade aktier till att, såvitt jag förstår, kunna avse varje bolag där det någonstans uppåt i ägarledet går att återfinna ”genuint” kvalificerade aktier, dvs. aktier som är kvalificerade enligt 3:12-reglerna.

Denna regel har enligt min uppfattning drivits för långt.

Tag följande extrema exempel:

Börsbolagen A AB och B AB bedriver förutom sina respektive huvudverksamheter var och en verksamhet inom samma näring. Då samordningsfördelar föreligger förhandlar A och B om ett samgående. Man finner att det skulle vara önskvärt att detta sker genom att ett nytt bolag JV AB, ägt till lika delar av A AB och B AB, övertar de av A AB och B AB bedrivna verksamheterna. Av affärsmässiga skäl vill man inte låta transaktionerna ske till marknadspris och kan därför inte tillämpa reglerna om beskattningen vid verksamhetsöverlåtelser. I stället avses överlåtelsen ske till underpris, motsvarande skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

I det ena bolaget, A AB, ägs 25 av 20 000 000 aktier av ett fåmansföretag. Företagsledaren är verksam i bolaget och aktierna är kvalificerade enligt 3:12-reglerna.

I det andra bolaget, B AB, ägs samtliga aktier av aktiefonder, investmentbolag och fysiska personer.

30 § i lagen om beskattningen vid överlåtelser till underpris leder till slutsatsen att det i A AB finns 0,000125 % kvalificerade aktier. I det planerade JV AB kommer det bara att finnas 0,0000625 % kvalificerade aktier.

A AB skall därför uttagsbeskattas för överlåtelsen av sin rörelse till JV AB.

Det är dessutom värt att konstatera att i detta fall urholkas inte 3:12-reglerna. Det värde som A-aktierna representerar finns både före och efter A ABs överlåtelse av sin verksamhet till JV AB i fåmansföretagets ägo, och reavinsten på A-aktierna ligger ”inspärrad” i 3:12-systemet så länge som aktierna i fåmansföretaget är kvalificerade.

Ovanstående är visserligen ett extremt exempel i termer av det obetydliga aktieinnehav som smittar ned A AB. En uppenbar slutsats är dock att man inte kan förlita sig på reglerna i andra situationer än där man har fullständig kontroll över aktieägarkretsen i säljande och köpande bolag. Detta begränsar reglernas praktiska användbarhet utanför fåmansföretagskretsen till att avse transaktioner inom koncerner där berörda bolag är helägda. Var det verkligen meningen?

Stefan Carlsson

Stefan Carlsson är skattejurist och delägare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%