Skattenytt nr 10 1999 s. 670

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala.

EUROPEISKA UNIONEN

Rådet

Punktskatter på tobak

Rådet har gjort vissa ändringar i direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG angående punktskatter på cigaretter och andra tobaksvaror. Det rör sig om mindre tekniska justeringar som syftar till att göra det enklare för medlemsländerna att anpassa skattesatsen för uttag av punktskatt vid ändringar i försäljningspriset på tobak och vid ändringar i mervärdesskattelagen.

(Rådets direktiv 1999/81/EG av den 29 juli 1999 om ändring av direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av skatt på cigaretter, direktiv 92/80/EEG om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter och direktiv 95/59/EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror, EGT L 211 1999 s. 47.)

Rättsfall från EG-domstolen

Etableringsfrihet

EG-domstolen har i en dom den 8 juli 1999 funnit att vissa bestämmelser om avdragsrätt för kostnader är indirekt diskriminerande och därmed oförenliga med artikel 52 (nya artikel 43) och artikel 48 (tidigare artikel 58) i EG-fördraget om fri etableringsrätt. Målet gällde en särskild skatt som i Frankrike tas ut av företag som framställer och säljer vissa farmaceutiska produkter. Beskattningsunderlaget utgörs av omsättningen i Frankrike av dessa produkter med avdrag för kostnader för vetenskaplig och teknisk forskningsverksamhet. Endast kostnader för verksamhet som bedrivits i Frankrike är dock avdragsgilla.

Domstolen inledde med att slå fast att kravet på likabehandling i fördraget inte endast förbjuder direkt diskriminering av utländska företag utan även indirekt diskriminering, d.v.s. där andra kriterier för särskiljande än nationalitet används men där resultatet ändå i praktiken blir att utländska företag diskrimineras. Domstolen konstaterade sedan att det i och för sig finns franska företag som redovisar utgifter för forskning utanför Frankrike och utländska företag som har sådana utgifter i Frankrike. Domstolen ansåg dock att det faktum att endast kostnader som uppkommit i Frankrike är avdragsgilla kan vara till särskild nackdel för de företag som har sitt säte i andra medlemsstater och bedriver verksamhet i Frankrike genom underordnade driftställen. Enligt domstolen har dessa företag nämligen typiskt sett utvecklat sin forskningsverksamhet utanför Frankrike.

Domstolen gick sedan vidare och undersökte om den negativa särbehandlingen av utländska företag kunde rättfärdigas. Därvid framhölls att önskemålet om en effektiv skattekontroll enligt tidigare praxis är ett sådant tvingande allmänintresse som kan motivera en begränsning i utövandet av fördragets grundläggande friheter. Enligt domstolen har Frankrike därför rätt att vidta åtgärder för att kontrollera de avdragsgilla utgifterna för forskning i andra stater. Däremot kan inte regler som helt avskär den skattskyldige från att visa att utgifterna för forskningsverksamhet i andra medlemsstater är riktiga grundas på hänsyn till en effektiv skattekontroll. Det kan nämligen enligt domstolen inte uteslutas att den skattskyldige för skattemyndigheten kan förete handlingar etc. som styrker att utgifterna föreligger. Domstolen fann därmed sammanfattningsvis att de franska avdragsreglerna strider mot bestämmelserna om etableringsfrihet i fördraget.

(Mål C-254/97 Société Baxter m.fl. mot Premier ministre m.fl.)

Redaktör Kristina Ståhl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%