Skattenytt nr 3 1999 s. 135

Rättsfall

Inkomstskatt

Utdelning och reavinst på aktier i FÅAB

Fråga om lönekostnader i ett kommanditbolag får medräknas vid beräkning av löneunderlaget enligt 3 § 12 d mom. SIL för ett aktiebolag som är delägare i kommanditbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

A var ensam ägare till AB A. AB A var ett revisionsföretag som ägde en andel i ett kommanditbolag, KB. KB ägdes av ett antal delägarbolag. Revisionsverksamheten bedrevs i KB. Samtliga av personalen, utom delägarna, var anställda i KB.

Av 3 § 12 d mom. SIL framgår att vid beräkning av gränsbeloppet (det kapitalinkomstbeskattade utrymmet) för utdelning och realisationsvinst på aktie i fåmansföretag får till anskaffningskostnaden för aktien läggas ett löneunderlag. Löneunderlaget får även användas vid beräkning av skattefri utdelning och realisationsvinst, s.k. lättnadsbelopp, enligt 3 § 1 a–g mom. SIL.

A frågade i ansökan om förhandsbesked om han vid beräkningen av löneunderlaget för kapitalbeskattad och skattefri utdelning enligt 3 § 12 mom. SIL även fick räkna in AB A:s andel av de löner som utbetalats av kommanditbolaget.

Skatterättsnämnden (SRN) besvarade frågan nekande och anförde följande. ”För bl.a. sådana aktier som är kvalificerade enligt 3 § 12 a mom. SIL beräknas löneunderlag enligt 3 § 12 d mom. SIL. I löneunderlaget ingår vissa ersättningar (lön), som utgår till arbetstagare i företaget och i dess dotterföretag. Verksamhet i KB kan inte, såvitt nu är i fråga, jämställas med verksamhet i AB A. Med hänsyn härtill och till att KB inte är ett dotterföretag till AB A får A inte tillgodoräkna sig någon andel av de löner som utgår till arbetstagare i KB vid beräkning av löneunderlag avseende aktierna i AB A.”

A överklagade förhandsbeskedet till RR.

RR gjorde samma bedömning som SRN och fastställde förhandsbeskedet.

(RR:s dom 981218, mål nr 529-1998)

Rättsfallsredaktörens kommentar: Enligt lagtextens ordalydelse finns det inte utrymme för att räkna med lönekostnaderna i ett kommanditbolag i löneunderlaget för ett aktiebolag. Flera avgörande från RR får också anses ge uttryck för att tillämpningsområdet för fåmansföretagsreglerna är uttömmande angivet i lagtexten; se t.ex. RÅ 1993 not. 372. Det förhållandet att vinst i ett kommanditbolag skall beskattas hos dess ägare har inte föranlett att aktiebolaget ansetts bedriva handelsbolagets verksamhet när det gäller beräkning av löneunderlaget.

För en diskussion om reglerna i 3 § 12 mom. SIL är tillämpliga på det fall att ägaren till ett fåmansaktiebolag är verksam i ett handelsbolag/kommanditbolag i vilket aktiebolaget äger andelar hänvisas också till Påhlsson, SN 1997 s. 44 f. och däri gjorda hänvisningar.

Investmentföretag

Fråga om utdelning av annat än kontanter från ett investmentbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Ett investmentföretag, A, ägde en större post aktier i ett börsnoterat bolag. Investmentbolaget avsåg att till aktieägarna i A dela ut dessa aktier. Beslut om aktieutdelningen skulle fattas på årets bolagsstämma. Med anledning av den planerade utdelningen frågade A i ansökan om förhandsbesked om den omständigheten att utdelningen skedde i annan form än kontanter påverkade bolagets rätt till avdrag för utdelningen. Vidare frågade A vilket värde de utdelade aktierna skulle anses ha och vid vilken tidpunkt värdet skulle bestämmas.

SRN fann att A – enligt bestämmelserna i 2 § 10 mom. första stycket 3 SIL – hade rätt till avdrag för ifrågavarande utdelning av aktier med belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid bolagsstämmans beslut om utdelning. Motiveringen var följande. ”Bestämmelsen i 2 § 10 mom. första stycket 3 SIL begränsar investmentföretags rätt till avdrag för utdelning endast på så sätt att avdraget ej får göras för sådan utdelning som avses i 3 § 7 mom. fjärde stycket SIL eller föranleda underskott. För annan utdelning medges således avdrag. Även om utdelning för en utgivare ej jämställs med avyttring anses den ske till marknadsvärdet av utdelad egendom; jfr bestämmelsen i 2 § 4 mom. tolfte stycket SIL. För marknadsvärdet talar i förevarande fall även den omständigheten att A i princip skulle kunna avyttra aktierna externt utan realisationsvinstbeskattning och dela ut köpeskillingen kontant till aktieägarna, varvid avdrag givetvis skulle medges med det utdelade beloppet. Avdraget förutsätter också, eftersom det ej får föranleda underskott, att A har skattepliktiga intäkter med motsvarande belopp. Investmentföretagens beskattning är ju också i princip utformad så att, bortsett från den s.k. sparbösseeffekten, endast aktieägarna skall beskattas, antingen för utdelning eller för realisationsvinst på aktierna i investmentföretaget. I och med bolagsstämmans beslut om utdelning har A en skuld till aktieägarna avseende den egendom som skall delas ut. Det är därför lämpligt att det belopp med vilket avdrag skall få ske bestäms av värdet vid tidpunkten för beslutet.”

Förhandsbeskedet överklagades av RSV.

RR gjorde samma bedömning som SRN och fastställde förhandsbeskedet.

(RR:s dom 981218, mål nr 1336-1998)

Redaktör Christer Silfverberg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%