Skattenytt nr 4 1999 s. 186

Rättsfall

Inkomstskatt

Byggnadsrörelse

Fråga om fastighet som förvärvats av den som bedriver passiv byggnadsrörelse uppenbarligen helt saknat samband med rörelsen på grund av att den aktiva verksamheten upphört för 25 år sedan. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

A hade bedrivit aktiv byggnadsrörelse fram till 1971. Efter att byggnadsrörelsen avvecklats ägande sig A åt fastighetsförvaltning. Med anledning av hustruns bortgång ansökte A om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN) om bl.a. karaktären på av honom innehavda fastigheter och aktier i fastighetsförvaltande bolag.

Fråga 2 och 3 i ansökan gällde om ett antal fastigheter och aktier som A förvärvat 1996 och 1997 var smittade av byggnadsrörelsen.

SRN:s majoritet anförde beträffande dessa frågor (för redogörelse även för de andra delarna i ärendet hänvisas till Ersson, SN 1998 s. 553 f., häfte 10): ”De tillgångar i form av fastigheter och aktier som omfattas av frågorna skall bedömas enligt 1981 års nämnda lagstiftning om byggmästarsmitta (anm. SFS 1981:295). Enligt dessa regler skall fastighet som förvärvas genom oneröst fång av någon som bedriver byggnadsrörelse anses utgöra omsättningstillgång för honom. Detta gäller dock inte om förvärvet uppenbarligen helt saknar samband med den bedrivna byggnadsrörelsen (punkt 4 andra och tredje styckena av anvisningarna till 21 § kommunalskattelagen, 1928:370).

Sökanden har bedrivit aktiv byggnadsrörelse fram till år 1971. Därefter har han bedrivit fastighetsförvaltning. Med hänsyn till den långa tid (ca 25 år) som förflutit sedan den aktiva byggnadsrörelsen upphört och de nya fastigheterna respektive andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen förvärvades anser nämnden att förvärven av dessa får anses uppenbarligen helt sakna samband med den bedrivna byggnadsrörelsen.”

RSV överklagade förhandsbeskedet i dessa delar.

RR (en skiljaktig ledamot) gjorde samma bedömning som SRN och fastställde förhandsbeskedet.

(RR:s dom 981222, mål nr 1337-1998)

Avyttring av fastighet

Fråga om skattekonsekvenserna för delägare i samfällighetsförening i samband med att föreningen avyttrar den samfällda marken. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

A ägde en fastighet, som ingick i en med stöd av bestämmelserna i 6 kap. fastighetsbildningslagen bildad fastighet, s.k. gemensamhetsskog. Den samfällda marken avyttrades genom fastighetsreglering.

I ansökan om förhandsbesked hos SRN frågade A om den vinst som uppkom vid samfällighetsföreningens överlåtelse av hans fastighet skulle beskattas hos honom eller hos föreningen samt, om detta skulle ske hos föreningen, om han då hade rätt till avdrag med belopp motsvarande anskaffningskostnaden för fastigheten. Skatterättsnämndens (SRN:s) majoritet fann att A inte skulle beskattas med anledning av avyttringen samt att han inte hade rätt till avdrag för anskaffningskostnaden från den utdelning som härrörde från vederlaget för fastigheten.

SRN:s motivering var i korthet följande (hela motiveringen inklusive den skiljaktiga meningen har återgetts av Ersson i SN 1998 s. 190, häfte 4). Enligt 4 § KL likställs med ägare av fastighet den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen, FTL, skall anses som ägare. Enligt 1 kap. 5 § e FTL skall en samfällighetsförening likställas med ägare av fastigheten. Därav följde enligt SRN att det var föreningen och inte sökanden som var skattskyldig för avyttringen av den samfällda marken oavsett de civilrättsliga äganderättsförhållandena. Vidare framhöll SRN att enligt 2 § 11 mom. första stycket SIL och 41 a § anv. p. 4 KL är en utdelning som lämnas avdragsgill för en samfällighetsförening och skattepliktig inkomst hos mottagaren i den förvärvskälla vari delägarfastigheten ingår. Denna beskattningsmetod för enkelbeskattning leder till att omkostnadsbeloppet vid reavinstberäkningen inte kan utnyttjas av delägaren (jfr RÅ84 Aa 36).

A överklagade SRN:s beslut och yrkade att den likvid han erhållit vid fastighetsavyttringen skulle beskattas i inkomstslaget kapital. Alternativt yrkade han att han, i den förvärvskälla beskattning skulle ske, skulle få göra avdrag från den erhållna likviden med belopp motsvarande hans anskaffningskostnad för fastigheten.

RR gjorde samma bedömning som SRN och fastställde förhandsbeskedet.

(RR:s dom 981215, mål nr 7385-1997)

Redaktör Christer Silfverberg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%