Innehåll

Skattenytt nr 9 1999 s. 471

TEMA: Omstruktureringar

De nya reglerna om beskattning vid omstruktureringar av företag har nu varit i kraft i drygt ett halvår. Skattenytts läsare har redan tidigare fått en allmän orientering om reglerna (se Melbi i Skattenytt 1998 s. 808 ff.). I detta temanummer går vi vidare och presenterar fördjupade analyser av ett antal olika aspekter av den nya regleringen.

Temanumret inleds med en artikel av Urban Rydin och Peter Nilsson där reglerna analyseras ur ett egenföretagarperspektiv. Författarna uppmärksammar bl.a. att flera skatteregler av betydelse för egenföretagare, såsom reglerna om expansionsmedel och räntefördelning, inte omfattas av det reformarbete som genomförts. Därefter beskriver och utvärderar Bo Svensson hur omstruktureringsreglerna fungerar vid företagombildningar som involverar handelsbolag. Han visar i artikeln på flera situationer där handelsbolagen blivit styvmoderligt behandlade i den nya regleringen. I nästa artikel belyser Mats Tjernberg hur omstruktureringsreglerna förhåller sig till de s.k. 3:12-bestämmelserna om fåmansföretag. En av de slutsatser som dras i artikeln är att regelsystemet, trots de olika spärregler som införts, ger möjlighet att genom vissa omstruktureringskonstruktioner omvandla arbetsinkomster till löneinkomster.

Temanumret fortsätter med en artikel av Christer Silfverberg, där han undersöker om den nya lagstiftningen innebär förändringar i rättsläget vad gäller benefika överföringar av företagsförmögenhet. Hans slutsats är att dessa situationer till stora delar är opåverkade av lagstiftningen, men pekar på några fall där rättsläget blivit mer oklart eller t.o.m. skärpts genom den nya regleringen. Vissa internationella aspekter på omstruktureringsreglerna belyses sedan av Bertil Wiman. Han visar i artikeln att i stort sett alla de nya omstruktureringsreglerna innehåller bestämmelser av stort intresse ur internationellt skatterättslig synvinkel. Därefter uppmärksammar Magnus Alhager vissa konsekvenser för frågan om skattetillägg av att en och samma ombildning, en koncernintern aktieöverlåtelse, kan komma att bedömas både enligt underprislagen och lagen om koncerninterna aktieöverlåtelser. Hans resonemang utmynnar i att skattetillägg p.g.a. oriktig uppgift i ett fall där underprislagen visat sig inte vara tillämplig helt eller delvis kan elimineras om den skattskyldige i ställer yrkar och erhåller uppskov med beskattningen enligt lagen om koncerninterna andelsöverlåtelser.

Redovisningens betydelse vid en företagsombildning behandlas i en artikel av Göran Arnell och Jari Burmeister. De visar hur redovisningsprinciper kan inverka på affärsuppläggen vid företagsförvärv och samgåenden, och diskuterar hur olika lösningar påverkar fr.a. goodwillposten och det fria egna kapitalet. Slutligen belyser Eleonor Kristoffersson vissa mervärdesskatterättsliga frågor som uppkommer vid omstruktureringar av företag. Hon ägnar särskild uppmärksamhet åt frågor med anknytning till EG-rätten, och kommer bl.a. fram till att mervärdesskatteplikt inträder i många situationer när en omstrukturering kan genomföras utan inkomstskattekonsekvenser.

Som framgår av ovanstående presentation behandlas en mängd intressanta aspekter på företagsombildningar i temanumret. Ämnet är dock långtifrån uttömt, och temanumret sätter på intet sätt punkt för Skattenytts bevakning av detta betydelsefulla område. Redan i nästa nummer kommer vi t.ex. att kunna läsa om de förhandsbesked som Skatterättsnämnden avgjort under våren angående de nya omstruktureringsreglerna. Flera intressanta frågor har varit uppe till bedömning, t.ex. betydelsen av gammal praxis (Sipanomålet verkar ännu inte vara helt överspelat) och hur överföring av kontanta medel i samband med omstruktureringar skall behandlas skattemässigt.

Men det var som sagt i nästa nummer. Först hoppas jag att läsarna skall finna artiklarna i detta temanummer intresseväckande och givande.

Kristina Ståhl, Temaredaktör

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%