(kumulerat register täckande åren 1990–2010 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Kommunalskattelagen (1928:370)

24 § anv. p. 1

Ref. 32/10

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

2 § 1 mom.

Ref. 67/10

2 § 6 mom.

Ref. 8/10

Lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

1 §

Ref. 106/10

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957)
(i dess lydelse år 2000, först anges EUD-målen för respektive artikel och sedan HFD-målen)

Artikel 18

C-56/09

Artikel 39

Ref. 122/10

Artikel 43

C-311/08

C-337/08

C-440/08

Artikel 48

C-311/08

C.337/08

Artikel 49

C-105/08

C-56/09

C-97/09

Artikel 56

C-105/08

C-510/08

C-233/09

C-287/10

Artikel 56.1

C-487/08

Artikel 58

C-510/08

Artikel 87

C-480/09P

Not. 11/10

Fördraget om den Europeiska Unionens funktionssätt (1957)
(i dess lydelse i december 2009)

Artkel 49

C-440/08

Artikel 110

C-2/09

Skatteavtalet mellan Sverige och Grekland (SFS 1963:497)

Artikel XI

Ref. 112/10

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter

Artikel 2.1

C-188/09

Artikel 2.2

C-188/09

Rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om mervärdesskatt

Artikel 11.4

C-538/08

Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

Direktiv 69/335/EEG (fria kapitalrörelser)

Artikel 4.1 c

C-35/09

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

34 a §

Not. 83/10

37 b §

Ref. 61/10

Not. 2/10

Not. 53/10

Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

Artikel 4.1

Not. 5/10

Artikel 4.1 c

Not. 5/10

Fastighetstaxeringslag (1979:1152)

2 kap. 2 §

Not. 43/10

2 kap. 3 §

Not. 43/10

Direktiv 77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

Artikel 2

C-188/09

Artikel 2.1

C-40/09

Artikel 5

C-53/09

Artikel 5.6

C-581/08

Artikel 6

C-53/09

Artikel 8.1 a

C-430/09

Artikel 8.1 b

C-430/09

Artikel 9.2 c

C-222/09

Artikel 9.2 e

C-222/09

Artikel 10.1

C-188/09

Artikel 10.2

C-188/09

Artikel 11 A.1 a

C-53/09

Artikel 12.3 a

C-3/09

Artikel 13 A.1 b

C-262/08

Artikel 13 A.1 c

C-156/09

Artikel 13 A.1 d

C-237/09

Artikel 13 A.1 j

C-473/08

Artikel 13 B.b

C-270/09

Artikel 13 B.d 1

C-276/09

Artikel 13 B.d 3

C-175/09

C-276/09

Artikel 15.5

C-116/10

Artikel 17.1

C-188/09

Artikel 17.2

C-538/08

C-53/09

C-188/09

Ref. 98/10

Artikel 17.3

C-536/08

Artikel 17.3 a

C-277/09

Artikel 17.5

Ref. 98/10

Artikel 17.6

C-538/08

C-395/09

C-438/09

Artikel 18.1 a

C-438/09

Artikel 18.4

C-472/08

Artikel 19.1

Ref. 98/10

Artikel 22.3 b

C-438/09

Artikel 24

C-97/09

Artikel 24.3

C-97/09

Artikel 24a

C-97/09

Artikel 26

C-31/10

Artikel 28a.1 a

C-430/09

Artikel 28b A.1

C-430/09

Artikel 28b A.2

C-536/08

Artikel 28c A.a

C-285/09

C-430/09

Artikel 28f.1

C-53/09

Artikel 28i

C-97/09

Artikel 33

C-188/09

Bilaga H

C-3/09

Direktiv 83/182/EEG (skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat)

C-144/08

Lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

2 kap. 9 §

Ref. 84/10

2 kap. 10 §

Ref. 84/10

2 kap. 11 §

Ref. 84/10

2 kap. 12 §

Ref. 84/10

2 kap. 13 §

Ref. 84/10

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz (1987:1182)

Artikel 19

Not. 23

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

4 §

Not. 90/10

Taxeringslagen (1990:324)

5 kap. 14

Ref. 117/10

6 kap. 4 §

Not. 65/10

6 kap. 14 §

Ref. 104/10

6 kap. 24 §

Not. 65/10

Lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

10 a §

Not. 90/10

Direktiv 90/434/EEG (fusionsdirektivet)

Artikel 11.1 a

C-352/08

Direktiv 90/435/EEG (moder/dotterbolagsdirektivet)

Artikel 5.1

C-338/08

Artikel 7.2

C-338/08

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta;

5 §

Ref. 122/10

6 §

Ref. 122/10

9 §

Ref. 122/10

Bostadsrättslagen (1991:614)

7 kap. 14 §

Ref. 75/10

9 kap. 5 §

Ref. 75/10

9 kap. 8 §

Ref. 55/10

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES-avtalet)

Artikel 36

C-105/08

Artikel 40

C-105/08

C-72/09

Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

Artikel 3.3

C-2/09

Artikel 5.2

C-550/08

Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

Artikel 20

C-163/09

Artikel 27.1

C-163/09

Lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad

11 §

Ref. 61/10

Mervärdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 1 §

Ref. 98/10

1 kap. 2 §

Ref. 50/10

1 kap. 6 §

Not. 41/10

1 kap. 9 §

Ref. 76/10

2 kap. 1 §

Ref. 98/10

3 kap. 4 §

Ref. 94/10

3 kap. 7 §

Ref. 94/10

3 kap. 9 §

Ref. 27/10

Ref. 56/10

Not. 25/10

Not. 42/10

Not. 91/10

3 kap. 11 a §

Ref. 54/10

3 kap. 23 §

Not. 111/10

4 kap. 7 §

Ref. 3/10

4 kap. 8 §

Ref. 54/10

5 kap. 8 §

Not. 41/10

7 kap. 1 §

Not. 87/10

Not. 97/10

7 kap. 3 §

Ref. 76/10

7 kap. 3 a §

Ref. 76/10

7 kap. 3 b §

Ref. 76/10

7 kap. 3 c §

Ref. 76/10

7 kap. 3 d §

Ref. 76/10

8 kap. 3 §

Ref. 56/10

Ref. 98/10

8 kap. 9 §

Ref. 43/10

Lagen (1995:575) mot skatteflykt

Ref. 51/10

Årsredovisningslagen (1995:1554)

2 kap. 4 §

Ref. 106/10

4 kap. 9 §

Ref. 106/10

Rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror

Artikel 9.1

C-197/08

C-198/08

C-221/08

C-571/08

Skattebetalningslagen (1997:483)

5 kap. 4 §

Ref. 122/10

8 kap. 19 §

Ref. 122/10

8 kap. 20 §

Ref. 122/10

Lag (1998:189) om förhandsbesked i taxeringsfrågor

Not. 4/10

Not. 11/10

Not. 37/10

Not. 79/10

Not. 94/10

Inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 8 §

Ref. 96/10

2 kap. 13 §

Ref. 96/10

2 kap. 14 §

Ref. 96/10

3 kap. 3 §

Not. 78/10

Not. 80/10

3 kap. 7 §

Not. 78/10

Not. 80/10

3 kap. 9 §

Ref. 114/10

3 kap. 19 §

Ref. 112/10

Not. 84/10

7 kap. 6 §

Ref. 40/10

7 kap. 21 §

Not. 43/10

8 kap. 15 §

Ref. 114/10

9 kap. 2 §

Ref. 33/10

10 kap. 1 §

Ref. 113/10

Ref. 114/10

10 kap. 2 §

Ref. 114/10

10 kap. 11 §

Not. 129/10

11 kap. 1 §

Ref. 15/10

Ref. 114/10

11 kap. 4 §

Not. 73/10

13 kap. 1 §

Ref. 111/10

Not. 107/10

13 kap. 7 §

Not. 107/10

14 kap. 2 §

Ref. 95/10

Not. 73/10

14 kap. 4 §

Ref. 10/10

15 kap. 1 §

Ref. 95/10

16 kap. 1 §

Ref. 33/10

Ref. 67/10

Not. 23/10

17 kap. 3 §

Ref. 106/10

22 kap. 3 §

Ref. 63/10

22 kap. 7 §

Ref. 63/10

23 kap. 16 §

Not. 34/10

24 kap. 19 §

Ref. 123/10

27 kap. 9 §

Not. 50/10

27 kap. 11 §

Not. 50/10

27 kap. 13 §

Not. 50/10

30 kap. 1 §

Ref. 10/10

30 kap. 3 §

Ref. 10/10

30 kap. 7 §

Ref. 10/10

31 kap. 7 §

Ref. 38/10

37 kap. 30 §

Ref. 92/10

39 kap. 11 §

Ref. 8/10

Not. 9/10

39 kap. 25 §

Ref. 116/10

41 kap. 2 §

Ref. 113/10

42 kap. 1 §

Not. 54/10

Not. 107/10

42 kap. 19 §

Ref. 75/10

42 kap. 20 §

Ref. 75/10

42 kap. 21 §

Ref. 75/10

44 kap. 4 §

Ref. 34/10

44 kap. 26 §

Ref. 48/10

46 kap. 5 §

Ref. 75/10

47 kap.

Ref. 55/10

52 kap. 2 §

Ref. 49/10

53 kap.

Ref. 86/10

57 kap. 2 §

Ref. 102/10

57 kap. 4 §

Ref. 11/10

57 kap. 5 §

Ref. 4/10

58 kap. 18 §

Ref. 18/10

Ref. 89/10

Not. 83/10

58 kap. 32 §

Ref. 89/10

61 kap. 2 §

Ref. 63/10

61 kap. 10 §

Ref. 30/10

67 kap. 13 a §

Ref. 109/10

67 kap. 15 §

Ref. 109/10

Rådets förordning (EG) nr 659/ 1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 88 i EG-fördraget

Artikel 14.3

C-507/08

C-304/09

Lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Not. 11/10

Socialavgiftslagen (2000:980)

2 kap. 11 §

Ref. 122/10

2 kap. 12 §

Ref. 122/10

Energiskattedirektivet 2003/96/EG

Not. 11/10

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

(först anges EUD-målen för resp. artikel, sedan HFD)

Artikel 2.1 b

C-84/09

Artikel 2.2 b

C-84/09

Artikel 5.1

C-88/09

Artikel 6.1

C-88/09

Artikel 9.1

Ref. 54/10

Artikel 14.1

Not. 41/10

Artikel 13

C-79/09

Artikel 20

C-84/09

Artikel 24.1

Not. 41/10

Artikel 73

C-311/09

Artikel 78

C-228/09

C-433/09

Artikel 79

C-228/09

Artikel 83

C-228/09

Artikel 86

C-228/09

Artikel 96

C-492/08

Artikel 98.1

C-94/09

Artikel 98.2

C-492/08

C-94/09

Artikel 132

C-79/09

Artikel 132.1 b

C-86/09

Artikel 132.1 c

C-86/09

Artikel 132.1 m

Ref. 54/10

Artikel 134 b

Ref. 54/10

Artikel 135.1

Not. 91/10

Artikel 135.1 b

Ref. 27/10

Artikel 135.1 e

Not. 25/10

Not. 111/10

Artikel 135.1 g

Not. 42/10

Artikel 135.1 i

C-58/09

Artikel 138.1

C-84/09

Artikel 167

C-368/09

C-392/09

Artikel 168

C-311/09

C-392/09

Ref. 98/10

Artikel 173

C-311/09

Ref. 98/10

Artikel 174

Ref. 98/10

Artikel 176

C-395/09

Artikel 178

C-392/09

Artikel 178 a

C-368/09

Artikel 199.1 a

Ref. 50/10

Artikel 214

C-385/09

Artikel 220.1

C-368/09

Artikel 226

C-368/09

Artikel 283.1 c

C-97/09

Bilaga III p. 15

C-492/08

Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

4 §

Not. 59/10