Innehåll

Skattenytt nr 1 2011 s. 1

Förord

Det nummer av Skattenytt som läsaren nu håller i handen är den första Akademiska årsskrift som tidskriften har producerat. Bakgrunden till att redaktionen tagit detta initiativ är de förändrade krav som omvärlden numera ställer på vetenskapssamhället. Inom andra vetenskapliga discipliner har s.k. peer review (anonym granskning) länge tillämpats. Skattenytt har sedan en tid erbjudit tidskriftens författare anonym granskning och några granskade artiklar har också publicerats. Tidskriften har emellertid en ambition att de artiklar som publiceras i de reguljära numren för att öka nyhetsvärdet inte skall vara alltför långa. Ur ett vetenskapligt perspektiv kan en sådan sidbegränsning vara hämmande. Redaktionens ambition har därför varit att erbjuda skatterättsliga forskare möjligheter till granskning och publicering även av längre vetenskapliga artiklar. För att inte stjäla utrymme från tidskriftens sedvanliga publicering har redaktionen istället beslutat att utge en särskild Akademisk årsskrift, innehållande enbart anonymt granskade artiklar. Detta nummet distribueras kostnadsfritt till Skattenytts prenumeranter. Vi medarbetare i redaktion är mycket glada att nu kunna presentera Skattenytts första Akademiska årsskrift.

I denna årsskrift medverkar följande författare:

Robert Påhlsson disputerade i Uppsala år 1995 med en avhandling om Riksskatteverkets rekommendationer. Efter disputationen har Robert publicerat monografier om levnadskostnader, sponsring och om den skatterättsliga likabehandlingsprincipen. Vidare har Robert skrivit flera läroböcker i skatterätt samt en essäsamling om juridikens tankevärld, ”Hunden klockan tre och fjorton”. Robert har under ett par decennier varit trogen den Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och är sedan år 2000 professor i skatterätt vid nämnda lärosäte. Sedan 2010 är han också förordnad på deltid som professor i skatterätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Nina Ewalds disputerade år 2008 på temat ”Internationell beskattning av pensionsförsäkringar”. Hennes fortsatta forskning har bl.a. gällt den internationella beskattningen av socialskyddsbaserade pensioner, EG-skatterätt och skatteavtalsrätt. Nina är verksam som forskare vid Juridicum, Stockholms universitet.

Eleonor Kristoffersson disputerade år 2001 med ett avhandlingsämne inom den indirekta beskattningen, ”Mervärdesskatt och omstruktureringar”. Hon har efter disputationen bl.a. forskat om rättskraft i skatteprocessen och elektroniska deklarationer. Eleonor blev professor i finansrätt vid Uppsala universitet 2009, men är sedan 2010 verksam vid Örebro universitet.

Jesper Ekroth disputerade även han år 2001, men med en offentligrättslig inriktning. Avhandlingsämnet var ”JO-ämbetet: en offentligrättslig studie”. Jesper har efter disputationen publicerat flera arbeten inom den konstitutionella rätten. Han är verksam som universitetslektor vid Örebro universitet.

Hanno Kirsch är president för Fachhochschule Westküste, Heide, Tyskland och Professor für controllingorientierte Unternehmensrechnung und internationale Rechnungslegung vid nämnda lärosäte. Han har tidigare varit verksam vid Universität Mannheim och inom det privata näringslivet. Professor Kirsch har publicerat ett antal böcker och artiklar rörande tysk och internationell redovisning, bl.a. en tyskspråkig kommentar till ”IFRS for SMEs”.

Stefan Olsson disputerade år 2001 på en avhandling om punktskatter i ett svenskt och europeiskt perspektiv. Han har efter disputationen forskat bl.a. om konstitutionell skatterätt och om sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed. Stefan är sedan 2010 professor i finansrätt vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Han är sedan nämnda år även verksam som biträdande redaktör för Skattenytt.

Katarina Fast är verksam som doktorand vid Juridicum, Stockholms universitet. Hennes avhandlingsämne är ”Europakonventionen och beskattningen”. Hon har tidigare varit verksam vid lärosätena i Karlstad och Jönköping.

Alla artiklar i förevarande nummer har genomgått anonymiserad granskning. Således har både författare och granskare varit okända för varandra. Granskarna har utgjorts av erkända skatterättsliga forskare i de nordiska länderna. Granskningen har i första hand syftat till att säkerställa att artiklarna har hållit en godkänd vetenskaplig kvalitet. Granskarna har även haft möjlighet att lämna kommentarer och föreslå förbättringar av artiklarna. Avseende den artikel där undertecknad har varit delförfattare har tidskriftens förre redaktör, professor Mattias Dahlberg, ansvarat för administrationen av granskningen. Tack Mattias!

Avsikten är att även fortsättningsvis producera minst ett Akademiskt nummer per år. Redaktionen tar därför gärna emot bidrag till kommande nummer. Avslutningsvis vill redaktionen tacka alla som på något sätt deltagit i produktionen av Skattenytts första Akademiska årsskrift.

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%