Innehåll

Skattenytt nr 10 2012 s. 663

Kära läsare!

När jag skriver detta är det en vecka kvar till en stor konferens i Sunne, en konferens som alla svenska aktiva forskare i skatterätt är inbjudna till. Det är Skattenytts ägare, den vetenskapliga stiftelsen TOR/Skattenytt, som arrangerar denna konferens. Konferensen är ett regelbundet event för alla svenska aktiva skatteforskare. Allt överskott som Skattenytt genererar går till vetenskaplig verksamhet på skatteområdet. Du som läsare och prenumerant stödjer således viktig vetenskaplig verksamhet. Skattenytt är den enda skatterättsliga tidskriften som är helt oberoende och direkt knuten till universitet- och högskolevärlden. Jag tror att alla vi som jobbar med tidskriften, förlaget, justitieråd, anställda i Skatteverket, rådgivare och andra experter är glada över att kunna bidra till att forskningen stöttas. Det gör vi genom att försöka ge dig ett intressant och matnyttigt nummer varje gång.

I det här numret presenterar vi bland annat det återkommande inslaget Skatterättsnämndens förhandsbesked, författat av Skatterättsnämndens ordförande. Det är ett mycket viktigt bidrag, eftersom det systematiserar samtliga lämnade förhandsbesked på ett sökvänligt sätt. Jag hoppas att du kommer att ha nytta av detta bidrag, och att du haft nytta av de tidigare artiklarna vad gäller förhandsbeskeden. Hör av dig annars!

En annan intressant sak i detta nummer är mål C-318/10 SIAT, som behandlas av Cejie och Hilling under Internationellt. Målet handlar om avdragsregler för utländska tjänster, som är beroende av skattebehandlingen i det andra landet. EU-domstolen anför i p. 18 följande:

”Domstolen har vid upprepade tillfällen slagit fast att artikel 49 EG utgör hinder för tillämpning av en nationell lagstiftning som innebär att det blir svårare att tillhandahålla tjänster mellan medlemsstater än att tillhandahålla tjänster inom en medlemsstat (se, bland annat, dom av den 11 juni 2009 i de förenade målen C155/08 och C157/08, X och Passenheim-van Schoot, REG 2009, s. I5093, punkt 32, och där angiven rättspraxis). Nationella åtgärder som innebär att utövandet av friheten att tillhandahålla tjänster förbjuds, hindras eller blir mindre attraktivt betraktas som inskränkningar i nämnda frihet (se, bland annat, dom av den 4 december 2008 i mål C330/07, Jobra, REG 2008, s. I9099, punkt 19, och av den 22 december 2010 i mål C287/10, Tankreederei I, REU 2010, s. I0000, punkt 15).”

En tanke som infinner sig: kan inte de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna medföra att det kan bli svårare för ett belgiskt finansieringsbolag att låna ut medel till ett svenskt koncernbolag, än vad det skulle vara för ett motsvarande svenskt finansieringsbolag? Unionsrätt är komplicerat även för de allra främsta domarna. Fortsättning följer ...

Roger Persson Österman, i början av september.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%