Innehåll

Skattenytt nr 1 2012 s. 1

Förord

Det nummer av Skattenytt som läsaren nu håller i handen är den andra Akademiska årsskrift som tidskriften har producerat. Upplägget är i år delvis annorlunda jämfört med den förra årsskriften. Ett antal av artiklarna har presenterats på en forskningskonferens arrangerad av TOR/Skattenytts forskningsstiftelse. Tidskriften Skattenytt ägs av denna stiftelse. Överskottet från tidskriften används av stiftelsen för att på olika sätt för stödja skatterättslig forskning. Ett av dessa sätt är att stiftelsen, sedan början av nittiotalet, vart annat år arrangerar en forskningskonferens, till vilken samtliga i landet verksamma skatterättsliga forskare inbjuds . Uppdraget att arrangera konferensen går runt mellan de lärosäten där rättsvetenskaplig forskning bedrivs. År 2012 arrangerades konferensen i Sunne av Avdelningen för juridik, Handelshögskolan vid Karlstads universitet. En nyhet inför årets konferens var att ett Call for papers gick ut, där landets skatterättsliga forskare inbjöds att lämna bidrag till konferensen. Två sådana bidrag inkom, nämligen från jur. dr Kjell Johansson och jur. dr Pernilla Rendahl. Till konferensen var även en internationell gäst inbjuden, prof. Hanno Kirsch från Heide, Tyskland. Dessa författares tre bidrag publiceras i årsskriften.

De två avslutande artiklarna av Katia Cejie och Jan Kellgren har genomgått sedvanlig, vetenskaplig anonymiserad granskning. Således har både författare och granskare varit okända för varandra. Granskarna har utgjorts av erkända skatterättsliga forskare i de nordiska länderna. Granskningen har i första hand syftat till att säkerställa att artiklarna har hållit en godkänd vetenskaplig kvalitet. Granskarna har även haft möjlighet att lämna kommentarer och föreslå förbättringar av artiklarna.

I detta nummer medverkar följande författare:

Kjell Johansson är jur. dr i redovisningsrätt och universitetslektor i företagsekonomi vid Handels- och IT-Högskolan, Högskolan i Borås. Johansson disputerade år 2010 på avhandlingen Substance over form – en redovisningsrättslig studie vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Pernilla Rendahl är jur. dr och universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Rendahl disputerade år 2008 på avhandlingen Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies – A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Double Non-Taxation of B2C E-Commerce.

Hanno Kirsch är president för Fachhochschule Westküste, Heide, Tyskland och Professor für controllingorientierte Unternehmensrechnung und internationale Rechnungslegung vid nämnda lärosäte. Han har tidigare varit verksam vid Universität Mannheim och inom det privata näringslivet. Professor Kirsch har publicerat ett antal böcker och artiklar rörande tysk och internationell redovisning.

Katia Cejie är jur. dr i finansrätt och universitetslektor vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet och är också knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt. Cejie disputerade år 2010 på avhandlingen Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem.

Jan Kellgren är docent i affärsrätt vid Linköpings universitet. Kellgren disputerade vid Uppsala universitet 1997 på avhandlingen Mål och metoder vid tolkning av skattelag.

Avsikten är att även fortsättningsvis producera minst ett Akademiskt nummer per år. Redaktionen tar gärna emot bidrag till 2013 års utgåva. Avslutningsvis vill redaktionen tacka alla som på något sätt deltagit i produktionen av denna årsskrift.

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%