Innehåll

Skattenytt nr 6 2013 s. 387

B Fastighetsbeskattning – ROT-avdrag

I HFD 2012 ref. 47 fann HFD att utgift för arbete i samband med uppförande av fristående växthus och utgift för markarbeten utfört utanför fastighetens tomtgräns vid installation av bredband inte ska ge rätt till skattereduktion för rotarbete.

I ansökan om förhandsbesked uppgav sökanden att han äger en jordbruksfastighet där han bor och bedriver jordbruksverksamhet. Han har för avsikt att uppföra ett fristående växthus på tomten samt installera bredband i sitt bostadshus. Markarbetet för att installera bredband kommer att utföras på tomten och på övrig mark som tillhör jordbruksfastigheten men som ligger utanför tomtgränsen. Sökanden ställde två frågor till Skatterättsnämnden.

Fråga 1. Kan sökanden erhålla skattereduktion (rotavdrag) enligt reglerna om hushållsnära tjänster när man låter bygga ett mindre växthus nära sitt ursprungliga småhus?

Fråga 2. Kan sökanden erhålla skattereduktion (rotavdrag) enligt reglerna om hushållsnära tjänster för markarbete a) från fastighetens yttre gräns till tomtgränsen och b) från tomtgränsen till bostadsbyggnaden.

Sökanden anförde att uppförande av ett fristående växthus ska ses som en tillbyggnad av ett befintligt småhus och inte en nybyggnation varför arbetet med att bygga växthuset ska ge rätt till skattereduktion. När det gällde markarbetena anförde han att skattereduktion skulle medges för allt markarbete som utförts på jordbruksfastigheten eftersom arbetet var avgörande för funktionen.

Skatteverket anförde att rätten till skattereduktion inte omfattar nybyggnation oavsett om det är frågan om nybyggnad av ett småhus eller ett komplementhus samt att skattereduktion för markarbete bara kan medges för markarbete som utförs på den tomt som tillhör småhuset.

Skatterättsnämnden ansåg att ordalydelsen i 67 kap. 13 a § IL inte ger utrymmer för att skattereduktionen kan omfatta nybyggnation av småhus men att det av lagtexten inte klart framgår om nybyggnad av fristående komplementhus ska ses som nybyggnad eller som en tillbyggnad av befintligt småhus varför ledning måste sökas i förarbetena. I prop. 2008/09:178 s. 34 anges att ”Skattereduktionen omfattar således inte någon form av nybyggnation, dvs. det har ingen betydelse om det rör sig om ett nytt bostadshus, ett nytt fristående garage eller ett annat nytt komplementhus.” Mot bakgrund av uttalandet propositionen fann Skatterättsnämnden att kostnaden för nybyggnation av ett fristående växthus inte kan ge rätt till skattereduktion.

När det gäller frågan om rätt till skattereduktion för markarbete ansåg Skatterättsnämnden att det inte direkt av lagtexten i 67 kap. 13 a § IL framgår att utgifter för markarbeten kan ge rätt till skattereduktion varför ledning måste sökas i förarbetena. I förarbetena framgår att även utgift för markarbete kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att markarbetet har anknytning till småhuset. Skatterättsnämnden fann att avgörande för i vilken omfattning sådana markarbeten kan berättiga till skattereduktion i det aktuella fallet är arbetets anknytning till småhuset och att det därav får anses följa att markarbeten som utförs på den tomt som tillhör småhuset kan grunda rätt till skattereduktion medan arbeten som utförs utanför tomtmarken inte kan ge rätt till skattereduktion.

HFD fastställde Skatterättsnämndens beslut.

HFD:s dom innebär ett förtydligande av reglerna i 67 kap. 13 a § IL. Genom domen får det anses helt klarlagt att skattereduktion inte kan medges för arbetskostnad som avser nybyggnation oavsett om nybyggnaden avser ett småhus eller ett komplementhus till ett redan befintligt småhus. Det framgår inte direkt av lagtexten om markarbeten ska räknas till reparation, ombyggnad eller tillbyggnad av småhus. Genom HFD:s dom är det numera klarlagt att utgift för markarbeten som är hänförliga till småhuset kan ge rätt till skattereduktion för rotarbete förutsatt att arbetet utförs på den tomt som tillhör småhuset. Markarbete som utförs på utanför tomtgränsen ger inte rätt till skattereduktion oavsett om husägaren äger den marken eller inte.

Pia Blank Thörnroos

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%