Innehåll

Skattenytt nr 10 2018 s. 697

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Monsenego, Jérôme, Selectivity in State Aid Law and the Methods for the Allocation of the Corporate Tax Base, Wolters Kluwer Law & Business, 2018, 244 sidor

I boken analyseras EU:s statsstödsregler och tillämpningen av selektivitetstestet vid allokering av inkomster från multinationella företag mellan olika länder. EU-kommissionen har under senare år i flera uppmärksammade fall kommit att granska hur medlemsstater beskattar multinationella företag utifrån ett statsstödsrättsligt perspektiv. Selektivitetskriteriet är det kriterium som tillmätts störst vikt vid granskningen av vad som utgör ett fiskalt stöd. Analysen i boken utgår ifrån selektivitetstestet i förhållande till tre allokeringsmetoder: armlängdsprincipen, s.k. ”transfer pricing safe harbours”, och tillämpning av fördelningsformler.

Gado, Stjepan, Nexus Requirements for Taxation of Non-Residents’ Business Income, IBFD, 2018, 406 sidor

Ökad globalisering medför hårdare konkurrens mellan olika länder vid beskattningen av inkomster från internationella företag. I Nexus Requirements for Taxation of Non-Residents’ Business Income undersöks under vilka förutsättningar en stat kan hävda beskattningsanspråk för inkomster av näringsverksamhet från personer som inte har hemvist i landet. Analysen görs med utgångspunkt i utveckling associerad med den globala ekonomin, till exempel introduktion och expansion av e-handel. Särskilt fokus läggs på att utreda hur begreppet fast driftsställe används i skatteavtal för att beskatta inkomst från näringsverksamhet.

Traversa, Edoardo (red), Corporate Tax Residence and Mobility, IBFD, 2018, 764 sidor

Syftet med denna bok är att ge en ingående analys av det skatterättsliga hemvistbegreppet. Begreppet belyses både från ett internationellt och EU-rättsligt perspektiv. I boken genomförs även en komparativ analys av nationella regler på området i tjugotre jurisdiktioner, innefattande länder både inom och utanför EU.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%