Innehåll

Skattenytt nr 12 2018 s. 823

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Schuch, Josef, Staringer, Claus (red.), Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, femte upplagan, Linde, 2018, 392 sidor.

I boken ges en övergripande genomgång av grundläggande EU-skatterätt på området direkt beskattning. Denna femte omarbetade upplaga innehåller både nya delar och uppdateringar av befintliga kapitel. Förändringarna består bland annat i ett nytt kapitel om anti-skatteflyktsdirektivet ATAD, en fördjupad analys av förhållandet mellan EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och direkt beskattning, uppdateringar av analysen om EU:s statsstödsregler, samt kompletteringar av kapitlet om tvistelösning. Uppdateringarna av boken utgör ett värdefullt bidrag till forskningen på området direkt beskattning. Boken är därför inte enbart användbar för studenter, utan även för praktiskt verksamma jurister och akademiker.

Furuseth, Eivind, The Interpretation of Tax Treaties in Relation to Domestic GAARs, IBFD, 2018, 352 sidor.

I denna doktorsavhandling analyseras förhållandet mellan företags skatteplanering och länders skydd av sina skattebaser. Särskilt fokus läggs på frågan om specifika skatteavtal kan begränsa tillämpningen av nationella generella skatteflyktsregler (så kallade GAARs). Många multinationella företag använder sig av legitima metoder för att reducera företagsgruppens totala skattebörda. Samtidigt lägger stater ökat fokus på att förhindra skatteplanering som anses oönskad. Ett exempel kan vara när inkomster omklassificeras via skatteavtal och/eller flyttas från ett skattesubjekt till ett annat. Trots att transaktionen principiellt sett är legitim, kan skattemyndigheter bedöma att transaktionen går emot reglernas syfte och därför tillämpa nationella skatteflyktsregler. En fråga som diskuteras i boken är om nationella GAARs kan tillämpas i situationer när inkomster allokerats i enlighet med reglerna i specifika skatteavtal. Ytterligare en fråga som diskuteras är i vilken utsträckning förändringar i specifika skatteavtal påverkar staters möjlighet att förhindra oönskad skatteplanering.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%