Innehåll

Skattenytt årsskrift 2018 s. 1

Förord

Kära läsare! Redaktionen för tidskriften SkatteNytt är glada att kunna presentera den åttonde utgåvan av vår Akademiska Årsskrift.

I detta nummer medverkar följande författare:

Jan Kellgren är professor i skatterätt vid Linköpings universitet och gästprofessor i samma ämne vid Örebro universitet. Han är också biträdande redaktör för tidskriften SkatteNytt. Kellgren disputerade vid Uppsala universitet 1997 på avhandlingen Mål och metoder vid tolkning av skattelag.

David Kleist disputerade 2012 på avhandlingen Methods for Elimination of Double Taxation under Double Taxation Treaties. Han är docent i finansrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och har tidigare varit verksam som advokat. David Kleist är sedan 2015 även ordförande i Skatterättsliga Klubben i Göteborg. Artikeln har genomgått sedvanlig, vetenskaplig anonymiserad granskning. Således har både författare och granskare varit okända för varandra. Granskningen har i första hand syftat till att säkerställa att artikeln har hållit en godkänd vetenskaplig kvalitet. Granskaren har även haft möjlighet att lämna kommentarer och föreslå förbättringar av artiklarna.

Tidskriften SkatteNytt ägs av TOR/SkatteNytts stiftelse och överskott från tidskriften används för att på olika sätt finansiera skatterättslig forskning. Vartannat år organiseras en vetenskaplig konferens, till vilken alla landets aktiva skatterättsforskare bjuds in. I augusti 2018 hölls en välbesökt och lyckad konferens i Varberg, arrangerad av de skatterättsliga forskarna vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. I denna årsskrift publiceras två artiklar, som bygger på bidrag från konferensen:

Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt vid Örebro och ordförande för Föreningen för forskning om mervärdesskatt och andra indirekta skatter. Hon är också biträdande redaktör för tidskriften SkatteNytt. Kristoffersson disputerade 2001 på en avhandling om mervärdesskatt vid omstruktureringar.

Pernilla Rendahl är docent i finansrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hon har tidigare varit redaktör för tidskriften Skattenytt. Rendahl disputerade år 2008 på en avhandling om mervärdesbeskattning av digitala tillhandahållanden, i vilken EU-mervärdesskatterätten jämfördes med motsvarande australisk och kanadensisk rätt.

Avsikten är att även fortsättningsvis producera ett Akademiskt nummer per år. Redaktionen tar gärna emot bidrag till 2019 års utgåva. Granskade och accepterade artiklar publiceras även digitalt på Skattenytts webbsida så snart de är färdiga. Avslutningsvis vill redaktionen tacka alla som på något sätt deltagit i produktionen av denna årsskrift.

Stefan Olsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%