Innehåll

Skattenytt nr 1 2019 s. 100

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Rust, Alexander, Schuch, Josef, Staringer, Claus, Pillet, Patrice, CJEU Recent Developments in Value Added Tax 2017, Linde, 2018, 408 sidor.

I CJEU Recent Developments in Value Added Tax 2017 analyseras nya mål av särskild betydelse från EU-domstolen på området indirekt beskattning. Analyser görs av avgöranden inom utvalda områden, till exempel Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och mervärdesskatt, skattesatser och beskattningsunderlag, samt avdragsrätt. Både akademiker, regeringsföreträdare och praktiskt verksamma jurister har varit med och bidragit till arbetet med boken. Boken är användbar för alla som arbetar professionellt inom indirekt beskattning, då den bidrar med djupgående analyser av hur alltmer komplexa regler tillämpas i praktiken.

Mark Pit, Harm, Dispute Resolution in the EU, IBFD, 2018, 1807 sidor.

Inom EU har skiljemannakonventionen historiskt sett varit ett betydelsefullt instrument för att lösa tvister rörande internprissättning. Sedan konventionens antagande har man försökt att förbättra dess funktioner, bland annat genom en uppförandekod som har utvecklats av det gemensamma forumet för internprissättning i EU. Denna doktorsavhandling är uppdelad i två delar. I den första delen analyseras och utvärderas skiljemannakonventionen. Fokus ligger främst på att utvärdera om konventionens nuvarande regler, tillsammans med uppförandekoden, är tillräckliga för att lösa tvister gällande internprissättning inom en period av tre och ett halvt år. I den andra delen av boken diskuteras den senaste utvecklingen på området inom EU, nämligen antagandet av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer under 2017. Förutom att analysera direktivets tillämpningsområde, utvärderas även om direktivet kommer att medföra en förbättring av skattetvistelösningen inom EU.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%