Innehåll

Skattenytt nr 4 2019 s. 226

Litteratur

Tanken med litteraturavsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet, och även tips på aktuell läsvärd utländsk/internationell litteratur, tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Tjernberg, Mats, Skatterättslig tolkning, Iustus, 2018, 152 sidor.

I Skatterättslig tolkning redogörs för hur tolkningen av svensk inkomstskatterätt görs med utgångspunkt i hur Högsta förvaltningsdomstolen argumenterar och använder olika rättskällor. Genom både lagtext, förarbeten, rättspraxis och annat källmaterial illustreras metodologiska tillvägagångssätt för att komma fram till gällande rätt. Boken är avgränsad till nationell svensk skatterätt och behandlar därför inte EU-domstolens tolkningsmetoder eller skatteavtalstolkning. Förutom att vara användbar för undervisning i skatterätt på universitetsnivå och för skatterättslig forskning, kan boken även vara en tillgång för praktiskt verksamma skattejurister. Bokens omfattande rättsfallsregister till kommenterade mål kan också fungera som ett uppslagsverk för olika prejudikat och avgöranden.

Forssén, Björn, Uppdatering av nio olika e-böcker i ämnet skatterätt, Melker Förlag, 2018 (länk: www.melkerforlag.se)

Nya uppdateringar har gjorts av nio olika e-böcker inom skatterätt, samtliga författade av Björn Forssén. De böcker som uppdaterats är:

  1. Skatteverkets information till momsdeklarationerna sedan Sveriges EU-inträde 1995,
  2. Moms i bild och text – En snabbkurs för självstudier i mervärdesskatt,
  3. VAT-Audit med LVT-flödesanalys,
  4. Tax and payment liability to VAT in joint ventures and shipping partnerships: Fourth edition,
  5. Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier: Fjärde upplagan,
  6. Momsreform – förslag för Sverige, EU och forskningen,
  7. SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess,
  8. IMPAKT om skatter för ägarledda företag – studiematerial,
  9. Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet – studiematerial.

Böckerna finns tillgängliga via http://bjornforssen.melkerforlag.se/.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%