Innehåll

Skattenytt nr 6 2019 s. 371

A17 Skattereduktioner, inkl. ROT-avdrag m.m.

I HFD 2018 not. 2 angavs i förhandsbesked bland annat följande. Sökanden ville få svar på frågan om en täthetskontroll som utförs i syfte att åtgärda fel och brister i byggnadens isolering som uppkommit vid en omfattande renovering och tillbyggnad omfattades av reglerna om skattereduktion för rotarbete. Täthetskontrollen som skulle utföras i efterhand för att kvalitetssäkra ett redan utfört arbete skulle utföras enligt följande. En lös ram med en styr- och reglerbar fläkt sätts in i en dörröppning till huset. Efter att alla ventiler och den öppna spisen tätats skapas ett undertryck med hjälp av fläkten. Luftflödet mäts och ger ett mått på husets täthet. Samtidigt används en värmekamera för att ta reda på var det läcker in luft. Resultatet av kontrollen redovisas därefter i en rapport. Skatterättsnämnden fann att sökanden inte hade rätt till skattereduktion för den beskrivna tjänsten med motiveringen att endast åtgärder som kan ”hänföras till byggnadsarbeten i vanlig bemärkelse” grundar rätt till skattereduktion och att avsikten inte har varit att alla tjänsteleverantörer i byggkedjan ska omfattas av skattereduktionen. Sökanden överklagade nämndens beslut till HFD och yrkade att förhandsbeskedet skulle ändras på så sätt att arbetskostnaden för täthetskontrollen skulle räknas in i underlaget för skattereduktionen. Sökanden anförde bland annat att en täthetskontroll ofta ingår om en naturlig del i byggprocessen och görs då innan byggarbetet är avslutat för att fel och brister ska kunna korrigeras och att omständighet att den nu aktuella kontrollen görs i efterhand inte hindrar att den ska ses som en del av byggnadsarbetet. Skatteverket bestred bifall till överklagandet. HFD fastställde Skatterättsnämndens beslut att den beskrivna täthetskontrollen inte kan anses som ett sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion.

Genom domen har HFD klarlagt att täthetskontroller som utförs efter det att byggarbetet är färdigställt inte är ett hushållsarbete som berättigar till skattereduktion.

Pia Blank Thörnroos

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%