Innehåll

Skattenytt nr 6 2019 s. 520

Paragrafregister 2018 års rättsfall

(kumulerat register täckande åren 1990–2018 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1950)

Artikel 4.1, sjunde tilläggsprotokoll-etC-524/15

Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (1957, FEUF)

Artikel 28C-39/17
Artikel 30C-39/17
C-76/17
Artikel 35C-518/16
Artikel 45C-602/17
Not. 39/18
Artikel 49C-233/16
C-234/16
C-235/16
C-236/16
C-327/16
C-382/16
C-398/16
C-399/16
C-421/16
C-650/16
C-28/17
C-416/17
Artikel 54C-233/16
C-234/16
C-235/16
C-236/16
C-382/16
C-398/16
C-399/16
C-421/16
Artikel 56C-249/15
C-480/16
C-553/16
Artikel 63C-480/16
C-685/16
C-45/17
C-110/17
C-416/17
Artikel 64C-685/16
C-125/17
Artikel 65C-685/16
C-45/17
C-125/17
Artikel 107C-128/16
C-203/16
C-208/16
C-233/16
C-234/16
C-235/16
C-236/16
C-518/16
C-622/16
C-623/16
C-624/16
Artikel 108C-510/16
C-518/16
Artikel 110C-39/17
C-76/17
C-640/17
Artikel 263C-203/16
C-208/16
Artikel 267C-416/17
Artikel 325C-574/15

Kupongskattelagen (1970:624)

4 §Ref. 11/18
27 §Ref. 32/18

Direktiv 77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

Artikel 4C-249/17
Artikel 12C-463/16
Artikel 17C-249/17
C-459/17
C-460/17
Annex HC-463/16

Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater

Artikel 8C-327/16

Taxeringslagen (1990:324)

4 kap. 15 §Ref. 79/18
4 kap. 16 §Ref. 79/18
5 kap. 1 § Ref. 79/18

Fördraget om Europeiska unionen (1992, FEU)

Artikel 4C-574/15

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Artikel 40C-110/17

Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

Artikel 3C-103/17

Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

Artikel 3C-30/17

Mervärdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 1 §Ref. 34/18
1 kap. 2 §Ref. 42/18
1 kap. 11 §Ref. 63/18
1 kap. 15 §Ref. 42/18
2 kap. 1 §Ref. 34/18
Not. 29/18
3 kap. 2 §Not. 13/18
3 kap. 3 §Ref. 40/18
Not. 13/18
3 kap. 4 §Ref. 41/18
3 kap. 5 §Ref. 41/18
3 kap. 9 §Not. 32/18
3 kap. 11 §Ref. 18/18
5 kap. 5 §Ref. 42/18
6 a kap. 1 §Ref. 42/18
7 kap. 1 §Ref. 18/18
Ref. 77/18
Not. 31/18
9 kap. 1 §Not. 13/18

Lagen (1994:1776) om skatt på energi

6 kap. 1 §Ref. 16/18
9 kap. 5 §Ref. 66/18

Konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (1995)

Artikel 1C-574/15
Artikel 2C-574/15

Rådets direktiv 95/60/EG av den 27 november 1995 om märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen

Artikel 1C-503/17
C-504/17
Artikel 3C-503/17
C-504/17

Lagen (1995:575) mot skatteflykt

2 §Ref. 59/18
Not. 25/18

Nordiska skatteavtalet (1996:1512)

Artikel 3Ref. 83/18
Artikel 15Ref. 83/18
Artikel 31Ref. 83/18
6 §Ref. 83/18

Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

5 §Ref. 3/18
Ref. 66/18
Not. 3/18
Not. 11/18
Not. 18/18
Not. 19/18
6 §Ref. 26/18
Ref. 35/18

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer (1999)

Artikel 16C-355/16
Bilaga IC-355/16

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruk-turer

Artikel 9aC-384/17

Inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 29 §Ref. 78/18
3 kap. 3 §Ref. 30/18
3 kap. 8 §Not. 39/18
3 kap. 9 §Not. 39/18
5 kap. 1 §Ref. 25/18
5 kap. 3 §Ref. 25/18
Ref. 36/18
6 kap. 7 §Ref. 25/18
Ref. 78/18
6 kap. 8 §Ref. 78/18
6 kap. 11 §Ref. 25/18
Ref. 78/18
9 kap. 2 §Ref. 55/18
10 kap. 11 §Not. 39/18
11 kap. 1 §Ref. 43/18
Ref. 68/18
11 kap. 6 §Ref. 68/18
11 kap. 11 §Ref. 68/18
11 kap. 11 §Ref. 2/18
11 kap. 12 §Ref. 2/18
11 kap. 22 §Ref. 19/18
11 kap. 43 §Ref. 43/18
16 kap. 1 §Ref. 37/18
Ref. 55/18
28 kap. 3 §Ref. 68/18
35 kap. 1 §Ref. 59/18
35 kap. 2 §Ref. 59/18
36 kap. 3 §Ref. 29/18
41 kap. 1 §Ref. 27/18
41 kap. 2 §Ref. 27/18
42 kap. 12 §Ref. 11/18
44 kap. 3 §Ref. 27/18
44 kap. 13 §Ref. 72/18
44 kap. 14 §Ref. 37/18
Ref. 72/18
48 kap. 2 §Ref. 72/18
48 kap. 4 §Ref. 72/18
48 kap. 7 §Ref. 72/18
48 kap. 18 §Ref. 61/18
48 a kap. 2 §Ref. 62/18
52 kap. 2 §Ref. 72/18
52 kap. 3 §Ref. 72/18
57 kap. 3 §Not. 25/18
57 kap. 4 §Ref. 31/18
Not. 23/18
57 kap. 5 §Not. 16/18
Not. 23/18
Not. 24/18
58 kap. 5 §Ref. 43/18
58 kap. 32 §Not. 10/18
62 kap. 7 §Ref. 56/18
67 kap. 11 §Not. 2/18
67 kap. 13 a §Not. 2/18

Socialavgiftslag (2000:980)

2 kap. 5 §Not. 14/18

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG

Artikel 1C-302/17
Artikel 10C-302/17

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

Artikel 3C-103/17
Artikel 4C-504/17
Artikel 7C-504/17
Artikel 14C-31/17
C-90/17
Artikel 15C-31/17
Artikel 18C-103/17
Artikel 21C-90/17

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

Artikel 11C-45/17
Artikel 21C-49/17

Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget

Artikel 4C-510/16

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

Artikel 2C-524/15
C-574/15
C-544/16
C-665/16
C-182/17
C-320/17
C-421/17
Not. 29/18
Artikel 9C-182/17
C-320/17
Artikel 11Ref. 42/18
Artikel 13C-182/17
Artikel 14C-665/16
Artikel 17C-39/17
Artikel 32C-628/16
Artikel 42C-580/16
Artikel 63C-8/17
Artikel 65C-660/16
C-661/16
Artikel 73C-380/16
C-544/16
Artikel 98Not. 31/18
Artikel 131C-307/16
Artikel 132Ref. 41/18
Artikel 135C-5/17
Not. 32/18
Artikel 137Not. 13/18
Artikel 138C-628/16
Artikel 141C-580/16
Artikel 143C-108/17
C-528/17
Artikel 146C-307/16
Artikel 147C-307/16
Artikel 167C-533/16
C-628/16
C-660/16
C-661/16
C-672/16
C-8/17
C-16/17
C-81/17
C-140/17
C-159/17
Artikel 168C-628/16
C-672/16
C-8/17
C-16/17
C-81/17
C-140/17
C-153/17
C-159/17
C-320/17
Artikel 173C-153/17
Artikel 178C-533/16
C-8/17
Artikel 179C-8/17
C-81/17
C-159/17
Artikel 180C-8/17
C-81/17
Artikel 182C-8/17
C-81/17
Artikel 183C-387/16
Artikel 184C-396/16
C-532/16
C-672/16
C-140/17
Artikel 185C-396/16
C-532/16
C-660/16
C-661/16
C-672/16
Artikel 186C-532/16
C-660/16
C-661/16
Artikel 187C-672/16
Artikel 206C-574/15
Artikel 213C-69/17
C-159/17
Artikel 214C-69/17
C-159/17
Artikel 219C-8/17
Artikel 250C-574/15
Artikel 265C-580/16
Artikel 272C-566/16
Artikel 273C-524/15
C-574/15
C-307/16
C-566/16
C-69/17
C-159/17
Artikel 281C-566/16
Artikel 282C-566/16
Artikel 287C-566/16
Artikel 308C-380/16
Artikel 311C-154/17
Artikel 401C-475/17

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre bety-delse

Artikel 1C-518/16

Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

Artikel 7C-590/16

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010)

Artikel 50C-524/15
Artikel 52C-524/15

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervär-desskatt

Artikel 13bRef. 63/18

Skatteförfarandelagen (2011:1244)

43 kap. 1 §Ref. 16/18
49 kap. 4 §Ref. 79/18
49 kap. 5 §Ref. 79/18
59 kap. 13 §Ref. 4/18

Lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

1 §Ref. 74/18
3 §Ref. 74/18
4 §Ref. 74/18

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%