Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2019 s. 651

Litteratur

Tanken med litteraturavsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Martín Jiménez, Adolfo (red.), The External Tax Strategy of the EU in a Post-BEPS Environment, IBFD, 2019, 414 sidor.

I boken analyseras olika skatterättsliga begrepp som EU använder vid interaktion med OECD och tredje länder. De särskilda standarder för god skatteförvaltning som utvecklats av EU är inte synonyma med standarder som tagits fram inom OECD. EU verkar nu för att exportera de egna standarderna till tredje länder. Ett viktigt mål i EU:s externa skattepolitiska strategi är att skydda medlemsstaternas skattebaser och konkurrenskraft, vilket inte alltid är i linje med EU:s frihandelsmål. I boken utforskas utformningen av EU:s externa skattepolitik på tre huvudområden. För det första analyseras vilka likheter och skillnader som finns mellan EU:s standarder för god skatteförvaltning och befintliga internationella standarder. För det andra identifieras problem som kan uppstå vid interaktion mellan EU:s standarder, befintliga internationella standarder och principer på EU-rättens område. En intressant fråga som diskuteras är hur den senaste utvecklingen av EU-domstolens praxis på frihandelsområdet påverkar EU:s externa skattepolitiska strategi. Till sist förs en diskussion kring om EU agerar protektionistiskt vid utformningen av skatterättsliga begrepp.

Jacobsson, Sara, Tivéus, Ulf, Skatt på finansiella instrument, Andra upplagan, Norstedts Juridik, 2019, 398 sidor.

I denna nya upplaga behandlas beskattningen av de finansiella instrument som finns på marknaden för privatpersoner och företag i Sverige. En bred och uppdaterad analys görs av gällande regler för kapitalinkomstbeskattningen av olika värdepapper. Även regleringen för beskattningen av tillgångar på investeringssparkonto och i kapitalförsäkringar diskuteras. De många exempel som ges i boken är avsedda att göra boken användbar för både akademiker och praktiskt verksamma jurister.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%