Skattenytt nr 11 2019 s. 835

Auktoriserad skatterådgivare FAR – nu en skyddad titel

Auktoriserad Skatterådgivare FAR är nu en yrkesroll som kan jämföras med advokatens. Den skyddade titeln kräver medlemskap i FAR. Tydliga etik- och kvalitetskrav finns för titeln liksom en disciplinnämnd hos FAR. Titeln möter en ökad efterfrågan på marknaden i en tid när transparens och hållbarhet blir allt mer relevant för att skapa värde i företag och bygga förtroende i samhället.

1 SAMMANFATTNING

I en tid när ansvaret för skatterådgivare accentueras allt mer, nu senast genom en obligatorisk upplysningsskyldighet om vissa skatteplaneringsåtgärder, [1] väljer FAR att tydligt erbjuda kvalificerade skatterådgivare.

”Auktoriserad skatterådgivare FAR” är nu en av Bolagsverket skyddad titel. Den får bara användas av rådgivare som gått FARs etikkurs och klarat ett examensprov. Tydliga utbildnings- och erfarenhetskrav finns. Likaså granskas de byråer där rådgivarna arbetar utifrån oberoende och dokumentation av ärenden.

Rådgivare som inte uppfyller etik- och kvalitetskraven i sin rådgivning kan anmälas till FARs disciplinnämnd. Denna kan fria eller utdöma påföljder av olika grad.

Auktorisationen är FARs sätt att ta ansvar för en konstruktiv rådgivning kring ofta komplex lagstiftning inom lagens ramar. Inga gråzoner! Hållbarhet även inom beskattning är en växande marknad för rådgivare. Både i Sverige och internationellt. Denna trend vill FAR främja och utveckla. I höst kommer som exempel GRI, Global Reporting Initiative, med en ny hållbarhetsstandard/rekommendation även för skattefrågor. [2] Av en redovisning enligt GRI kommer att framgå, utöver bolagsstruktur och hur regler tillämpas, även hur mycket skatter och avgifter av olika slag företag betalar i olika länder. Både för egen del och för anställda. Den informationen visar företagets regionala betydelse! Företagen driver välfärden!

Modellen för företag framöver? Ta fram en tydlig skattepolicy! Följ denna och anlita en Auktoriserad skatterådgivare FAR att göra jobbet. En kombination som vinner både anseende och upphandlingar – även för mindre bolag och dess ägare.

2 BAKGRUND

Skatt har blivit en hållbarhetsfråga. Jag har tidigare i en artikel i Skattenytt beskrivit den nya trend som FAR ser när det gäller skatterådgivning. [3] Rådgivningen skiftar snabbt karaktär mot att vara mer hållbar, råden ska inte ifrågasättas och de ska långsiktigt stödja företagets affär. I Storbritannien möter man idag personer som inte köper kaffe på Starbucks och runt Europa reses allt högre krav på beskattning av digitala tjänster. [4] Detta är en reaktion mot främst amerikanska tjänsteföretags omfattande och lagliga planering av sina skatter. Flera länder har också redan infört en ny omsättningsbaserad bolagsskatt på vissa tjänster som en reaktion på detta. [5] EU och OECD diskuterar frågan vidare på global nivå. I Sverige har på senare tid flera större familjeägda företag uppmärksammats och ifrågasatts ur ett skatteperspektiv.

Förslaget om rapporteringspliktiga arrangemang är en allt igenom sorglig läsning. Återstår att under hösten se hur finansdepartementet väljer att implementera det EU-direktiv som ligger till grund för förslaget. Även Skatteverket verkar nu inse att man inte kan ta emot upp emot 165 000 av utredningen uppskattade upplysningar per år. Även om förslaget ökar omsättningen hos skatterådgivare är det inte den typen av tjänster som efterfrågas och inte heller sådana som rådgivare önskar syssla med.

EU-direktivet om rapporteringsplikten för gränsöverskridande arrangemang är en del i de starka internationella BEPS-vindar som nu blåser och drar in även över Sverige. Med ökade inslag av generalklausuler och risk för beskattning i flera länder ökar också betydelsen av kontroll och complience i rådgivningen. Hållbarhetsperspektivet blir då den naturliga utgångspunkten. Den etiska kompassen blir allt viktigare och mer värdefull.

FAR, som erbjuder medlemskap inte bara revisorer och redovisningskonsulter, utan även för Sveriges kvalificerade skatterådgivare, har därför under våren 2019 hos Bolagsverket ansökt om och fått titeln Auktoriserad skatterådgivare FAR skyddad. Den nya yrkesrollen kan jämföras med advokatens.

3 KRAV FÖR ATT BLI AUKTORISERAD SKATTERÅDGIVARE FAR

De formella kraven för auktorisation är följande.

 1. En för auktorisationen relevant akademisk examen om minst 180 högskolepoäng. Detta innebär i praktiken en jurist- eller ekonomexamen.
 2. Rådgivaren ska arbeta på en skatterådgivnings-, redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst fem års praktik inom skatteområdet, varav minst tre år som extern skatterådgivare.
 3. Rådgivaren ska ha gått FAR:s kurs Yrkesetik för skatterådgivare. Detta är en full endagskurs med fokus på etik och praktiska exempel.
 4. Godkänt examensprov.
 5. Rådgivaren förbinder sig att följa FARs etiska krav för god yrkessed. Inom ramen för denna utfärdar FAR löpande rekommendationer och gör uttalanden.
 6. Medlemskap i FAR, efter prövning av uppfyllda medlemskriterier och redlighet.

4 NÅGOT OM DE ETISKA KRAVEN

FARs etiska krav grundas på IESBAs Etikkod som är en internationell standard. [6] Enligt koden ska en Auktoriserad skatterådgivare FAR följa fem grundläggande principer.

 1. Integritet.
 2. Objektivitet.
 3. Professionell kompetens och vederbörlig omsorg.
 4. Tystnadsplikt.
 5. Professionellt uppträdande.

IESBAs kod föreskriver även i portalen att rådgivaren ska agera inte bara i uppdragsgivarens utan även i allmänhetens intressen. FAR tolkar detta som att rätt skatt ska betalas.

I Sverige har FAR givit ut rekommendationen EtikR 3 Skattetjänster med vägledning för speciellt för skatterådgivning och andra skattetjänster. [7] Rekommendationen är tydlig när det gäller hur osäkerheter i olika situationer ska hanteras liksom dokumentationskraven i varje ärende. FAR har en föreningsjurist som särskilt arbetar med etikfrågor.

En Auktoriserad skatterådgivare FAR genomgår löpande vidareutbildning om minst 120 timmar under en treårsperiod kring nya regler och ny praxis. Rådgivaren och den byrå denne arbetar på kvalitetskontroleras löpande av FAR. För detta har en särskild kvalitetsnämnd inrättats. Rådgivaren är ansvarsförsäkrad. En fullgod garanti för klienten således. Kraven kan jämställas med de som gäller för att få använda titeln Advokat. En Auktoriserad skatterådgivare FAR har tystnadsplikt och kan uteslutas ur FAR och förlora sin titel. Anmälningar prövas av en särskild disciplinnämnd vars beslut är offentliga.

Den auktoriserade skatterådgivaren arbetar således kvalitetssäkrat och auktorisationen är en kvalitetsstämpel för skatterådgivarens yrkesmässiga agerande ifråga om bland annat omdöme och etik. Auktorisationen borgar för kompetens och erfarenhet.

I dagsläget finns cirka 350 Auktoriserade skatterådgivare FAR. Dessa är idag i allt väsentligt verksamma vid större revisions- och konsultbyråer.

FAR har haft skatterådgivare som medlemmar sedan 2011, men det är först under 2019 som FAR byggt yrkestiteln färdig med en disciplinnämnd, byråkontroll och att titeln skyddats genom registrering hos Bolagsverket.

5 AVSLUTNING

Marknadens krav på redovisning av företags skattepolicys ökar nu i takt med att hållbarhet blivit en affärsmässig fråga för företag. Rollen som skatterådgivare förändras därför snabbt. Detta sker i takt med att det internationella BEPS-arbetet alltmer påverkar nationella lagstiftningar. Som exempel kan nämnas regeringens 12-punktprogram mot skatteflykt. [8] Full transparens är den nya normen.

För skattekonsulten innebär detta ett ökat inslag av rådgivning kring compliance, dvs. kontroll av att rätt skatt har betalats. Med BEPS-regleringarna ökar även risken att vinst beskattas i flera länder. Detta måste förekommas för att undvika för företagen kostsam och långdragen konfliktlösning mellan länder.

Renommé som tillgång ökar i värde i takt med att övriga immateriella värden i företag ökar i betydelse. Detta värnas därför i allt högre grad av allt fler ägare och företagsledare. Att rätt skatt har betalats får nu ökad vikt vid offentliga upphandlingar och vid mindre företags anbud som underentreprenör gentemot större företag.

Det är mot denna bakgrund den nya skyddade titeln Auktoriserad skatterådgivare FAR ska ses. Väl mött på marknaden!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad skatterådgivare FAR. Han var tidigare delägare i kunskaps- och konsultföretaget PwC. Under denna tid var han en av initiativtagarna till FARs skattesektion. Hans Peter har även varit Ambassadör för FAR i Stockholm.

 • [1]

  Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. Betänkande av Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare, SOU 2018:91.

 • [2]

  Skattenytt nr 7-8 2019, s. 617 ff.

 • [3]

  Ibid.

 • [4]

  Starbucks betalade under viss tid inte bolagsskatt i UK trots omfattande försäljning av kaffe. Bolaget blev därför kallat till brittiska parlamentet för att förklara planeringen av sina skatter. Detta fick omfattande uppmärksamhet i media.

 • [5]

  Sådana skatter har införts i Spanien på vissa tjänster och förslag finns i Frankrike.

 • [6]

  International Ethics Standard Board for Accountants. Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants, senast uppdaterad 2019-06-15.

 • [7]

  FAR EtikR 3, senast ändrad genom FAR N 2018:24.

 • [8]

  www.regeringen.se. Regeringens 10-punktsprogram på skatteområdet utökas till 12 punkter, 17 december 2017.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%