Skatterättsnämndens förhandsbesked

Återbetalning av ingående mervärdesskatt (dnr 11-14/D)

(2014-07-04)

Återbetalning av ett belopp motsvarande för lågt avdragen ingående mervärdesskatt, vilket tidigare inte kostnadsförts, har inte ansetts utgöra intäkt enligt inkomstskattelagen.

Område: Inkomstskatt

Förhandsbeskedet meddelat: 2014-07-04 (dnr 11-14/D)

Förhandsbeskedet överklagat: Nej.

Lagrum: 15 kap. 1 §, 15 kap. 6 § och 16 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande: X AB

Motpart: Skatteverket

Förhandsbesked

En återbetalning ska inte tas upp som intäkt enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

Bakgrund

Rättsliga utgångspunkter

Avdrag vid inkomstbeskattningen för utgifter för representation och liknande ändamål regleras i 16 kap. 2 § IL. Huvudregeln är att avdraget inte får överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter för lunch, middag eller supé gäller vidare att avdraget inte får överstiga 90 kr per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Enligt 8 kap. 9 § ML får avdrag inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt 16 kap. 2 § IL.

Omständigheterna i ärendet

X AB tillhandahåller (...). Bolaget är skattskyldigt till mervärdesskatt och till inkomstskatt. Som ett led i verksamheten har bolaget haft utgifter för extern representation i samband med luncher. Den genomsnittliga utgiften har uppgått till 336 kr per person och måltid varav 36 kr avser mervärdesskatt.

Av beloppet har 90 kr bokförts som en avdragsgill kostnad för representation, 11 kr som ingående mervärdesskatt och 235 kr som en ej avdragsgill kostnad.

Beloppet 90 kr har ingått i underlaget för slutlig skatt enligt IL och 11 kr har redovisats som ingående skatt i skattedeklarationen för mervärdesskatt.

I ett förhandsbesked meddelat denna dag i ärende dnr 37-13/I har Skatterättsnämnden, avdelningen för indirekt skatt, funnit att det följer av EU-rätten att bolaget i fråga om mervärdesskatten har rätt att göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till en utgift om högst 300 kr inklusive serveringsavgift men exklusive mervärdesskatt per person och måltid när fråga är om bolagets representation i form av restaurangbesök.

Det innebär att bolaget i de fall förutsättningarna är uppfyllda har dragit av ett 25 kr (36-11) för lågt belopp per person och måltid vid mervärdesskatteredovisningen. En omprövning av Skatteverkets beslut kan därför förväntas leda till att belopp återbetalas till bolaget.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill mot denna bakgrund veta om en återbetalning av mervärdesskatten är skattefri vid inkomstbeskattningen. Både bolaget och Skatteverket anser att så är fallet.

Skatterättsnämndens bedömning

I 16 kap. 16 § IL sägs att sådan ingående skatt enligt ML som medför rätt till avdrag enligt 8 kap. eller återbetalning enligt 10 kap. ML inte får dras av. Att vad som motsvarar utgående skatt enligt ML inte ska tas upp vid inkomstbeskattningen framgår av 15 kap. 6 § IL. I dessa bestämmelser i IL regleras även vad som gäller vid inkomstbeskattningen i vissa fall om skatt enligt ML ändå har påverkat inkomstberäkningen.

Enligt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ärende dnr 37-13/I kan mervärdesskatt komma att återbetalas till bolaget på grund av att ingående skatt tidigare dragits av med för lågt belopp.

Beloppen, som tidigare inte dragits av som kostnader i bolagets näringsverksamhet, kommer uteslutande att behandlas inom ramen för dess mervärdesskatteredovisning.

Av det anförda följer att en återbetalning inte ska tas upp vid bolagets inkomstbeskattning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%