Skatterättsnämndens förhandsbesked

Ersättningsetablering (dnr 36-14/D)

(2014-09-26)

Ersättning som utgår vid en överlåtelse av en sjukgymnastikverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform, ska tas upp till beskattning av bolaget.

Område: Inkomstskatt

Förhandsbeskedet meddelat: 2014-09-26 (dnr 36-14/D)

Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket.

Högsta förvaltningsdomstolens dom/beslut: dom 2015-06-15 (mål nr. 5395-14)

Sökande: X AB

Motpart: Skatteverket

Förhandsbesked

X AB ska ta upp hela ersättningen till beskattning.

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A blev ansluten till försäkringskassans ersättningssystem för legitimerade sjukgymnaster (...). Fram t.o.m. 1994 bedrev A verksamhet som sjukgymnast (fysioterapeut) genom en enskild firma.

Sedan 1995 bedriver A verksamheten i det egna bolaget X AB. Vid bytet av verksamhetsform överlät A samtliga tillgångar i verksamheten till X AB. I överlåtelseavtalet sägs bl.a. att A även överlåter/upplåter sin anslutning till ersättningssystemet samt att A tillika överlåter rätten till ersättning som kan komma ifråga för anslutningen till ersättningssystemet.

Efter överlåtelsen är det X AB som har beskattats för de tjänster som A har utfört i bolaget. Det gäller också den del av ersättningen som landstinget efter fakturering betalat till X AB.

X AB överväger att sälja den bedriva verksamheten så att en förvärvare kan överta och fortsätta med fysioterapiverksamhet. Hela ersättningen ska tillfalla bolaget. Ingen betalning ska utgå till A personligen.

Frågan och parternas inställning

X AB vill veta om bolaget ska beskattas för hela den ersättning som ska utgå när bolaget överlåter verksamheten.

Såväl X AB som Skatteverket anser att det är bolaget som ska ta upp ersättningen till beskattning.

Skälen för avgörandet

Regler om ersättning för fysioterapi

I lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi finns bestämmelser om vissa ersättningar till fysioterapeuter i privat verksamhet (fysioterapiersättning). Av lagen framgår bl.a. att det är landstinget som ska svara för fysioterapiersättning som inte täcks av patientavgiften och att fysioterapiersättning endast lämnas till den som har samverkansavtal med landstinget. Enligt övergångsbestämmelser till 1993 års lagstiftning har också fysioterapeuter som tidigare var anslutna till försäkringskassans ersättningssystem rätt till fysioterapiersättning från landstinget.

Sedan den 1 april 2009 finns i 5 a–g §§ särskilda regler om så kallad ersättningsetablering. Bestämmelserna innebär att en fysioterapeut som är verksam med rätt till ersättning enligt lagen och som avser att överlåta sin verksamhet, ska anmäla till landstinget om han eller hon i samband med överlåtelsen vill säga upp sin rätt till ersättning och möjliggöra för annan fysioterapeut att få ingå samverkansavtal med landstinget med motsvarande villkor.

Efter en sådan anmälan ska landstinget publicera en ansökningsinbjudan och, sedan ansökningstiden gått ut, fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den sökande som erbjudit högst pris för verksamheten och som uppfyller vissa angivna krav. Landstinget ska därefter utan dröjsmål underrätta sökandena och den överlåtande fysioterapeuten om ett beslut att ingå samverkansavtal. Av regelverket följer att det då är upp till den överlåtande fysioterapeuten att fullfölja överlåtelsen av verksamheten, varefter landstinget ingår samverkansavtalet.

I författningskommentaren poängteras bl.a. att bestämmelserna innebär att den övertagande vårdgivaren inte övertar rätten till ersättning på grund av det civilrättsliga överlåtelseavtalet (jfr prop. 2008/09:64 s. 72).

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan i ansökan är ställd för att få klarhet i om A riskerar att bli beskattad för den del av ersättningen som kan anses motsvara rätten att få fysioterapiersättning från landstinget.

För privatpraktiserande fysioterapeuter som har rätt till fysioterapiersättning för utförd vård ger de särskilda reglerna om ersättningsetablering en form av garanti vad avser rätten till offentlig ersättning vid en framtida överlåtelse av verksamheten (jfr a. prop. s. 47).

En sådan garanti har typiskt sett ett ekonomiskt värde. Bestämmelserna om ersättningsetablering är emellertid utformade så att det inte finns någon möjlighet att överlåta en etableringsrätt separat. Det innebär att det värde som anses hänförligt till etableringsrätten kommer att ingå i ersättningen för överlåtelsen av verksamheten.

Verksamheten ska i det här fallet överlåtas av X AB. Med hänsyn härtill och vad som anförts i övrigt ska hela ersättningen vid avyttringen av verksamheten tas upp till beskattning av bolaget.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%