Skatterättsnämndens förhandsbesked

Skadestånd (dnr 68-14/D)

(2014-12-12)

Skadestånd till följd av avtalsbrott har ansetts utgöra inkomst av näringsverksamhet. Undantaget från skatteplikt har inte ansetts tillämpligt.

Område: Inkomstskatt

Förhandsbeskedet meddelat: 2014-12-12 (dnr 68-14/D)

Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av sökanden.

Högsta förvaltningsdomstolens dom/beslut: dom 2015-05-07 (mål nr. 74-15)

Lagrum: 8 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande: X AB

Motpart: Skatteverket

Förhandsbesked

Skadeståndet är inte en skattefri inkomst.

Motivering

Bakgrund

Fastighetsbolagen X AB och Y AB avtalade om att förvärva var sin fastighet som ägdes av en extern part genom ett aktiebolag. Enligt avtalet skulle Y AB först förvärva samtliga aktier i detta bolag och därefter överlåta den ena fastigheten till X AB enligt vissa på förhand fastställda villkor.

Y AB förvärvade aktiebolaget men överlåtelsen till X AB kunde inte genomföras som planerat. X AB och Y AB ingick då en förlikning som innebär att X AB ska få skadestånd på grund av avtalsbrott. Skadeståndet är en samlad ersättning för såväl värdeökning som löpande resultat för den fastighet som X AB skulle ha erhållit i enlighet med överenskommelsen. Enligt (...) förlikningsavtalet ska slutlig avstämning av skadeståndets storlek göras när ett lagakraftvunnet förhandsbesked föreligger om hur X AB ska beskattas med anledning av skadeståndet.

Frågan och parternas inställning

X AB vill veta om skadeståndet är skattefritt enligt 8 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229).

X AB anser att så är fallet. Skadeståndet avser en tillgång som aldrig har ingått i bolagets verksamhet. X AB har inte heller bedrivit någon näringsverksamhet avseende fastighet till vilken ersättningen hör.

Skatteverkets uppfattning är att skadeståndet utgör en skattepliktig ersättning som ska tas upp i X ABs näringsverksamhet. Undantaget i 8 kap. 22 § är enligt verket inte tillämpligt.

Skatterättsnämndens bedömning

X AB har drabbats av inkomstbortfall till följd av avtalsbrott, som ett annat bolag gjort sig skyldigt till, när en överenskommelse om en fastighetsöverlåtelse till X AB inte kunde fullföljas. Den ersättning som ska utgå enligt förlikningsavtalet avser att kompensera X AB för uteblivna inkomster.

Frågan är om X AB ska ta upp ersättningen till beskattning.

Huvudregeln i 15 kap. 1 § är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt. Ersättningen ifråga utgör en sådan inkomst (jfr HFD 2012 ref. 39).

Skattefrihet kan därmed föreligga bara om det finns ett undantag från beskattning i inkomstskattelagen.

Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria enligt 8 kap. 22 §. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet.

Det skadestånd som X AB ska få är inte en ersättning för skada eller liknande på tillgång och omfattas då inte av skattefriheten.

Skadeståndet är därför skattepliktigt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%