Skatterättsnämndens förhandsbesked

Kvalificerade andelar (dnr 37-15/D)

(2015-09-29)

Aktier i ett fåmansföretag som erhålls i gåva blir inte kvalificerade andelar hos mottagaren enbart av den anledningen att de var det hos överlåtaren.

Område: Inkomstskatt

Förhandsbeskedet meddelat: 2015-09-29 (dnr 37-15/D)

Lagrum: 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) och 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande: A och B

Motpart: Skatteverket

Förhandsbesked

Fråga 1

De aktier i X AB som A och B (sökandena) får i gåva av sin mor 2015 blir inte kvalificerade andelar hos dem.

Fråga 6

Sökandenas aktier i Y AB är inte kvalificerade andelar. Andelarnas karaktär påverkas inte av det planerade gåvoförvärvet av aktier i X AB.

Motivering

Bakgrund

Sökandena, som är bröder, ägde vid ingången av 2005 en aktie var i X AB, ett bolag som är att betrakta som ett fåmansföretag. Bröderna har därefter förvärvat ytterligare aktier i bolaget bl.a. genom gåvor från sin mor samt genom en fondemission. Under 2012 sålde sökandena sina aktier i X AB till Y AB till underpris.

Y AB ägs till hälften vardera av sökandena. De är inte verksamma i betydande omfattning i det bolaget.

De delägare eller närstående till delägare som är eller har varit verksamma i betydande omfattning i X AB eller annat underliggande företag är en kusin till sökandena (VD) och dennes far (tidigare VD, som avled 2012).

Kusinen, en systerson till sökandenas mor, är enligt 2 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) att anse som närstående till henne och moderns aktier i X AB är därmed kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 §.

De aktier i bolaget som sökandena mottog genom gåvor från modern under 2005 har t.o.m. 2010 behandlats som kvalificerade andelar. Eftersom varken sökandena själva eller någon dem närstående varit verksamma i betydande omfattning i X AB under 2011 eller något av de fem åren dessförinnan har aktierna inte behandlats som kvalificerade andelar från den tidpunkten.

Frågorna

Sökandenas mor avser nu att ge dem fler aktier i X AB i gåva vilket föranleder följande frågor.

  1. Kommer aktierna i X AB som sökandena får i gåva att bli kvalificerade andelar hos dem?
  2. Om så är fallet, kommer även aktierna i Y AB att anses vara kvalificerade andelar?
  3. Om svaret på fråga 2 är nekande, blir aktierna i Y AB kvalificerade andelar om sökandena överlåter de nya gåvorna dit?
  4. Om svaret på fråga 1 är jakande, kommer de mottagna aktierna i X AB att vara kvalificerade andelar det sjätte året efter gåvoåret om nu aktuella förhållanden om vilka personer som är verksamma i bolaget består?
  5. Om svaret på fråga 1 är jakande, ska sökandenas mottagna aktier anses som kvalificerade andelar så länge som de hade varit det om aktierna fortfarande hade ägts av deras mor?
  6. Ska sökandenas aktier i Y AB anses utgöra kvalificerade andelar vid en utdelning från bolaget under 2015? Påverkas svaret av om de erhåller aktier i X AB genom gåva från modern under 2015?

Parternas inställning

Sökandena anser att regeln om kontinuitet i 44 kap. 21 § medför att aktierna i X AB som de får av modern och som är kvalificerade andelar hos henne behåller den karaktären hos dem. Ett motsatt synsätt skulle öppna för stora möjligheter till skatteplanering. Även aktierna i Y AB bör bli kvalificerade genom gåvan. Vidare bör andelarna upphöra att vara kvalificerade det sjätte året efter gåvoåret.

Skatteverket anser inte att aktier i ett fåmansföretag som erhållits i gåva blir kvalificerade andelar hos mottagaren enbart av den anledningen att de var det hos överlåtaren.

Skatterättsnämndens bedömning

Huvudfrågan i ärendet är om de aktier i X AB som sökandena ska få i gåvor av sin mor och som är kvalificerade andelar hos henne kommer att behålla denna karaktär hos gåvotagarna.

Enligt definitionen i 57 kap. 4 § första stycket avses med kvalificerad andel en andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att

  1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller
  2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Har en kapitaltillgång förvärvats genom gåva inträder enligt 44 kap. 21 § förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Bestämmelsen tillämpas vid beräkning av anskaffningsutgiften av bl.a. delägarrätter när kapitalvinst ska beräknas för avyttrade tillgångar (prop. 1999/00:2 del 2 s. 534 f.).

I 57 kap. 4 § första stycket kommer inte någon motsvarande kontinuitet till uttryck. Däremot finns i tredje stycket en bestämmelse som gäller för dödsbo och delägare i dödsbo när ägaren till en kvalificerad andel dör.

Uttryckliga regler om kontinuitet finns även på annat håll i kapitlet, bl.a. i 11 § i fråga om beräkningen av årets gränsbelopp vid benefika förvärv.

I samband med införandet av den regeln föreslog Skatteverket att det generellt skulle anges att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation vid tillämpning av 57 kap. vid förvärv. Regeringen konstaterade dock att Skatteverkets förslag till reglering av kontinuiteten var mera vittgående och ansåg att förslaget inte kunde leda till lagstiftning utan att ha belysts mera ingående. I det aktuella sammanhanget var det därför inte lämpligt att reglera annat än vad som gällde för årets gränsbelopp (prop. 2008/09:40 s. 37).

Av det anförda framgår att inte vare sig lydelsen i 57 kap. 4 § första stycket eller systematiken i kapitlet i övrigt ger stöd för att moderns gåvoöverlåtelse av aktierna i X AB medför att aktierna blir kvalificerade andelar hos sökandena. Fråga 1 ska därför besvaras nekande.

Av svaret på fråga 1 följer att fråga 6 ska besvaras med att inte heller aktierna i Y AB utgör kvalificerade andelar hos sökandena och att det förhållandet inte ändras av att de får aktier i X AB i gåva från sin mor.

Övriga frågor förfaller.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%