Skatterättsnämndens förhandsbesked

Väsentlig anknytning (dnr 9-15/D)

(2015-11-11)

Utflyttad person med minderåriga barn i Sverige har inte ansetts få väsentlig anknytning till Sverige till följd av förvärv av fritidsfastighet.

Område: Inkomstskatt

Förhandsbeskedet meddelat: 2015-11-11 (dnr 9-15/D)

Lagrum:3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande: A

Motpart: Skatteverket

Förhandsbesked

A ska inte anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Motivering

Bakgrund

Den svenske medborgaren A, tidigare medborgare i [X-land och Y-land], flyttade till Sverige 1975. Han gifte sig med B och de har tillsammans tre barn, födda 1995, 1998 och 1999.

Makarna ansökte om äktenskapsskillnad 2004 och äktenskapet upplöstes i september 2005. I samband härmed upphörde A att vara vårdnadshavare till barnen. B och barnen bor kvar i den villafastighet som familjen bodde i under äktenskapet.

Under 2004 flyttade A från Sverige till Schweiz, där han äger företag. I anslutning till utflyttningen sålde han samtliga sina tillgångar i Sverige.

A har efter utflyttningen vistats (övernattat) i Sverige som mest 50 dagar per år och han har då träffat sina barn. Under 2014 uppgick antalet dagar i Sverige till drygt 30. Utöver sitt boende i Schweiz och vistelserna i Sverige tillbringar han tid i [X-land samt tre ytterligare länder inom och utanför EU] där han har affärsintressen.

Nu överväger A att köpa fastigheten (...).

Fastigheten ligger i nära anslutning till den villafastighet, (...), där barnen och deras mor fortfarande är bosatta. A kommer att utnyttja den förvärvade fastigheten som fritids- och övernattningsbostad vid tillfälliga vistelser i Sverige. Fastigheten är taxerad till drygt 5,3 miljoner kr och har en area på [ca 7 000 m²]. Bostadsbyggnaden har en bostadsyta på 210 m².

Frågan och parternas inställning

A vill veta om han – vid i övrigt oförändrade förhållanden – kommer att anses ha väsentlig anknytning till Sverige om han förvärvar fastigheten (...).

Båda parter anser att frågan ska besvaras nekande.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig här.

För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska enligt 7 § första stycket en rad anknytningsfaktorer beaktas. Sådana omständigheter är bl.a. om personen är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt bosatt sig på en viss utländsk ort, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här och liknande förhållanden.

Frågan är om A får väsentlig anknytning om han förvärvar en villafastighet som han ska använda som en övernattnings- eller fritidsbostad, en fastighet som gränsar till den före detta hustruns och barnens permanentbostad.

Inledningsvis kan konstateras att praxis ger stöd för att umgänge med barn under de förhållanden som gäller för A inte i sig ger väsentlig anknytning till Sverige (RÅ 2003 ref. 52).

Av praxis framgår också att en person som varit utflyttad en längre tid från Sverige inte får väsentlig anknytning hit enbart på grund av ett förvärv av en fastighet för fritidsändamål. Det gäller även om det är fråga om ett ansenligt fastighetsinnehav och bostaden är inrättad för åretruntbruk (se t.ex. RÅ 2003 not. 210 och RÅ 2009 not. 82).

Skatterättsnämnden finner att A inte heller vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter får väsentlig anknytning till Sverige om han förvärvar fastigheten ifråga.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%