Skatterättsnämndens förhandsbesked

Gåva (dnr 98-15/D)

(2016-03-23)

Föräldrars överlåtelse av aktier till barn som är VD i bolaget har ansetts utgöra gåva.

Område: Inkomstskatt

Förhandsbeskedet meddelat: 2016-03-23 (dnr 98-15/D)

Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket.

Lagrum: 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande: A

Motpart: Skatteverket

Förhandsbesked

Aktiegåvan medför inte någon inkomstbeskattning av A.

Bakgrund

B och C äger tillsammans ca 85 procent av X AB. I bolaget är sonen A VD med en månadslön om (...) kr.

As föräldrar avser att genom gåva överlåta 10 procent av andelarna i X AB till honom. De ska samtidigt genom gåvor överlåta ytterligare 15 procent av andelarna i bolaget med lika delar till A och hans två syskon. Syskonen är till viss del verksamma i företaget. Bolaget beräknas vid gåvotillfället ha ett värde om ca l00 miljoner kr.

Överlåtelsen till barnen är enligt ansökan en del i ett planerat generationsskifte som syftar till att successivt överföra ägandet av företaget från föräldrarna till den yngre generationen. Hur den slutliga fördelningen av barnens ägande kommer att se ut är ännu inte bestämt.

Att A får en extra gåva är enligt ansökan en del i det planerade generationsskiftet och inte en kompensation för hans arbete i företaget. Det är naturligt att generationsskiftet inleds med att han i ett första steg får en större andel av aktierna än syskonen eftersom han i nuläget är den som är mest insatt i verksamheten. As syskon kan komma att kompenseras senare genom ytterligare gåvor eller senast genom arv och eventuellt testamente.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om överlåtelsen av den aktiepost om 10 procent som han är ensam om att få ska behandlas som en gåva eller som en skattepliktig ersättning för arbete.

A anser att transaktionen är av benefik karaktär med hänsyn till att hans föräldrar är givare och att gåvan sker som ett led i ett generationsskifte i syfte att säkerställa att företaget kan utvecklas och drivas vidare i familjens anda. Han får redan en väl tilltagen marknadsmässig ersättning för sitt arbete. Även gåvans värde talar emot att det är fråga om en ersättning för en arbetsprestation.

Skatteverket anser att överlåtelsen av aktier inte är en skattefri gåva och att A därför ska beskattas i inkomstslaget tjänst för marknadsvärdet på det han mottar. Verket anför bl.a. följande. Överlåtelsen utgör inte ett led i ett generationsskifte eftersom givarna har för avsikt att behålla en stor del av aktierna. Differensen mellan aktieöverlåtelserna, där A såsom anställd VD får en större andel aktier än övriga syskon, talar vidare för att det är anställningen som är avgörande och att överlåtelsen har sitt ursprung i denna.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst ofta ska ske när förvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför (jfr RÅ 1997 ref. 1).

Även i fall då en anställd fått en gåva har inkomstbeskattning underlåtits om det funnits grund för att anta att syftet varit ett annat än att belöna en anställd för en arbetsprestation (jfr RÅ 1989 ref. 21, RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

Mot bakgrund av lämnade uppgifter finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i X AB till A i allt väsentligt får antas ha ett annat syfte än att belöna honom för hans arbetsprestationer. Någon inkomstbeskattning ska därför inte ske.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%