Skatterättsnämndens förhandsbesked

Väsentlig anknytning (dnr 82-15/D)

(2016-03-29)

Innehav av en bostadsrättslägenhet i Sverige har ansetts innebära väsentlig anknytning hit för makar som flyttar till utlandet.

Område: Inkomstskatt

Förhandsbeskedet meddelat: 2016-03-29 (dnr 82-15/D)

Lagrum: 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande: A och B

Motpart: Skatteverket

Förhandsbesked

Fråga 1

A och B ska efter utflyttningen till (...) anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Beslut

Fråga 2

Ansökan avvisas i denna del.

Bakgrund

A och B är gifta. A uppbär sedan november 2014 pension och B avslutade sin anställning i Sverige i augusti 2015.

Makarna är svenska medborgare och de avser att flytta från Sverige till [utlandet] där de ska bosätta sig i en lägenhet som de äger sedan tidigare. Utflyttningen är bestämd till den 30 augusti 2016.

Den villafastighet som sedan 1994 varit makarnas permanentbostad är såld med tillträde för köparna i början av 2016. I samband med fastighetsförsäljningen har makarna köpt en bostadsrättslägenhet i Sverige. De har tillträde till lägenheten kring årsskiftet 2015/16 och den ska användas för fritidsändamål. Makarna kommer dock att bo i lägenheten fram till utflyttningen från Sverige.

Frågorna och parternas inställning

Makarna vill veta om innehavet av den nya bostadsrättslägenheten innebär att de efter bosättningen i (...) bedöms ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) är att anse som obegränsat skattskyldiga här (fråga 1).

För det fall lägenhetsinnehavet innebär att de är fortsatt obegränsat skattskyldiga här vill makarna veta var de ska anses ha sin hemvist enligt skatteavtalet mellan Sverige och (...) (fråga 2).

Makarna anser att de genom att sälja den tidigare permanentbostaden på ett påtagligt sätt visat att de vill bryta banden med Sverige. Ett innehav av en mindre bostadsrättslägenhet här som anskaffats i samband med utflyttningen kan inte medföra väsentlig anknytning eftersom lägenheten ska användas för fritidsändamål. De menar vidare att, vid en prövning enligt skatteavtalet, deras hemvist är i (...).

Skatteverket anser att makarna ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen och att så är fallet oavsett om de bosätter sig i den nya lägenheten innan utflyttningen. Verket menar vidare att det inte är lämpligt att inom ramen för ett förhandsbesked besvara frågan om hemvist enligt skatteavtalet.

Skälen för avgörandet

Fråga 1

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 är den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här obegränsat skattskyldig.

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska enligt 3 kap. 7 § första stycket vissa anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om en person är svensk medborgare och om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.

Om bostaden före utflyttningen varit den skattskyldiges permanentbostad har den i praxis ansetts utgöra en tungt vägande anknytningsfaktor till Sverige (se t.ex. RÅ 1989 ref. 118, RÅ 2009 not. 83, HFD 2012 not. 21 och HFD 2012 not. 51).

I de fall bostaden fyllt funktion som fritidsfastighet har enbart denna omständighet inte medfört att väsentlig anknytning ansetts föreligga (jfr RÅ 1992 not. 367).

Makarna kommer att vara bosatta i den nyanskaffade bostadsrättslägenheten, från det att de flyttar från villafastigheten till utflyttningen till (...), dvs. under en klart övervägande del av 2016.

Mot den bakgrunden måste bostadsrätten ses som makarnas permanentbostad. Skatterättsnämndens samlade bedömning av redovisade omständigheter är därför att makarna ska anses ha väsentlig anknytning hit.

Fråga 2

Frågan innebär en prövning av var makarna ska anses ha sin hemvist vid tillämpningen av artikel 4 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och (...). I den punkten anges de olika kriterier som i tur och ordning ska tjäna till ledning vid bedömningen – bostad, personliga och ekonomiska förbindelser (centrum för levnadsintressen), stadigvarande vistelse och medborgarskap.

För att bedöma till vilken stat en persons personliga och ekonomiska förbindelser är starkast krävs normalt ett omfattande underlag (jfr kommentaren till artikel 4 punkt 2 i OECDs modellavtal).

Enligt Skatterättsnämndens mening är det inte lämpligt att göra en sådan utredning inom ramen för ett förhandsbesked. Något förhandsbesked bör därför inte lämnas vad gäller tillämpningen av skatteavtalet. Ansökan ska därför avvisas i denna del.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%