Skatterättsnämndens förhandsbesked

Väsentlig anknytning (dnr 87-17/D)

Innehav av en lägenhet samt svenskt medborgarskap har vid en samlad bedömning inte medfört väsentlig anknytning till Sverige.

DIARIENUMMER87-17/D
MEDDELANDEDATUM2018-10-31
LAGRUM3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
SÖKANDEA
MOTPARTSkatteverket

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

A har inte väsentlig anknytning till Sverige.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A, som är svensk medborgare, bodde och arbetade under åren 2005–2008 i [land A] och [land B]. Sedan 2009 är han, tillsammans med sin fru och två barn, bosatt och arbetar i [land C].

Han äger sedan 2004 en lägenhet på ca 35 kvm i centrala Stockholm där han tidigare varit bosatt. Efter utflyttningen från Sverige har lägenheten använts i begränsad omfattning främst vid besök i Stockholm i samband med semester.

A äger vidare samtliga aktier i X AB. Bolaget som i stort sett varit vilande under de senaste fem åren är under likvidation.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om innehavet av lägenheten tillsammans med hans svenska medborgarskap innebär att han har väsentlig anknytning till Sverige och därmed är obegränsat skattskyldig här (fråga 1) och om bedömningen ändras om han säljer lägenheten och senare förvärvar en annan lägenhet i Stockholm (fråga 2).

Som förutsättning vid besvarandet av frågorna gäller att X AB har upplösts genom likvidation.

Både A och Skatteverket anser att han inte har väsentlig anknytning till Sverige.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 3 kap. 3 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig.

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här och liknande förhållanden (3kap. 7 § första stycket).

Skatterättsnämndens bedömning

Ett fortsatt innehav av en tidigare permanentbostad har i praxis ansetts som en tungt vägande anknytningsfaktor (jfr bl.a. RÅ 2009 not. 84 och HFD 2012 not. 21). Vid prövningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska det göras en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet (se prop. 1984/85:175 s. 13).

Med beaktande av den tid som A har varit bosatt utanför Sverige och att den enda anknytningsfaktorn utöver lägenheten är det svenska medborgarskapet, kan han enligt Skatterättsnämndens mening inte anses ha väsentlig anknytning hit.

Bedömningen förändras inte om den nuvarande lägenheten säljs och en annan senare förvärvas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%