Skatterättsnämndens förhandsbesked

Samma eller likartad verksamhet (dnr 33-18/D)

Fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet till följd av uthyrning av fastighet och fastighetsförvaltning.

DIARIENUMMER33-18/D
MEDDELANDEDATUM2018-11-06
LAGRUM57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229)
SÖKANDEA och B
MOTPARTSkatteverket

Förhandsbesked

Frågorna 1–3

Andelarna i X är inte kvalificerade andelar.

Fråga 4

Lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är inte tillämplig.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A och B äger 43 procent vardera av aktierna i Y AB och 48,9 procent respektive 51,1 procent av andelarna i det polska bolaget X. Resterande del av aktierna i Y AB ägs av C som är bosatt i Polen. Styrelsen i båda bolagen består av A, B och C.

Y AB är moderbolag i en koncern som bedriver tillverkning och försäljning av [...]. Bolaget har två helägda polska dotterbolag, Z och Å. Tillverkningen av [...] sker i Z och [bearbetning] i Å. Å utför även arbete åt externa kunder.

Y AB äger och förvaltar en kontors- och industrifastighet i [ort i Sverige]. Fastighetens totala yta uppgår till ca 900 kvm varav drygt 500 kvm hyrs ut till externa hyresgäster. Större delen av övrig yta använder Y AB som kontor och lager.

Xs verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Bolaget äger en fastighet och två mindre lägenheter. Fastigheten är, på marknadsmässiga villkor, uthyrd till Z och Å som bedriver sina respektive verksamheter på fastigheten. Lägenheterna är uthyrda till externa hyresgäster.

A är verksam i betydande omfattning i Y AB. B har tidigare varit verksam i betydande omfattning i Z men gick i pension under 2017. Deras aktier i Y AB är därmed kvalificerade andelar. De är inte och har inte heller varit verksamma i X annat än i egenskap av styrelseledamöter. C är VD för Z och Å. Hon sköter även verksamheten i X. All löpande administration i form av redovisning och bokföring i X sköts av ett externt företag.

Några tillgångar har inte överförts mellan X och Y AB, Z eller Å.

Frågorna och parternas inställning

Inför en eventuell omstrukturering där andelarna i X ska säljas vill sökandena ha svar på följande frågor.

  1. Anses verksamheten som bedrivs i Y AB och verksamheten i X utgöra samma eller likartad verksamhet enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL?
  2. Anses verksamheten som bedrivs i Z och verksamheten i X utgöra samma eller likartad verksamhet enligt 57 kap. 4 § första stycket 1?
  3. Om frågorna 1 och 2 besvaras nekande, anses andelarna i X kvalificerade på någon annan grund?
  4. Om svaret på fråga 3 är nekande, är skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet?

Sökandena anser att deras andelar i X inte är kvalificerade andelar och att skatteflyktslagen inte är tillämplig. Skatteverket delar, under förutsättning att erlagda hyror och andra avgifter är marknadsmässiga, den uppfattningen.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Med kvalificerad andel avses enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28 och RÅ 2010 ref. 11 I-V).

Enligt 2 § skatteflyktslagen ska vid fastställandet av underlag hänsyn inte tas till en rättshandling, om

  1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,
  2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,
  3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och
  4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1–3

Frågan i ärendet är om sökandenas andelar i X är kvalificerade andelar. Eftersom A och B inte har varit verksamma i betydande omfattning i X blir så fallet endast om X anses bedriva samma eller likartad verksamhet som något av bolagen i Y-koncernen. Några tillgångar har enligt förutsättningarna inte överförts mellan X och de andra bolagen.

Skatterättsnämnden, som utgår från att Xs uthyrning av fastigheten till Z och Å sker på marknadsmässiga villkor, anser inte att de omständigheterna att fastigheten hyrs ut till bolag inom Y-koncernen eller att ett bolag inom koncernen bedriver fastighetsförvaltning medför att bolagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL (jfr RÅ 2007 not. 66 och HFD 2012 not. 25).

Fråga 4

Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%