Skatterättsnämndens förhandsbesked

Skattesats (dnr 26-18/I)

(2019-03-13)

En produkt som består av ett flertal ingredienser, däribland finskuren tobak, och som packats i en portionspåse anpassad för att motstå tuggning ska beskattas som tuggtobak.

DIARIENUMMER26-18/I
MEDDELANDEDATUM2019-03-13
LAGRUM1 § tredje stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt
SÖKANDEX AB
MOTPARTSkatteverket
HAR ÖVERKLAGATS?Nej

Förhandsbesked

Den produkt som ansökan avser ska i sin helhet beskattas som tuggtobak enligt 1 § tredje stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) har utvecklat en ny tobaksprodukt (...) som det avser att lansera på marknaden inom kort.

(...)

Produkten är avsedd att användas i munhålan. Genom att tugga lätt på den aktiverar användaren produkten och nikotin samt smakämnen frisätts. Användaren kan sedan välja att låta produkten vila i munnen en stund innan den tuggas igen för att frisätta ytterligare nikotin och smak.

Kombinationen av cellulosafiber och [förtjockningsmedel] gör att produkten hålls samman och ger tuggmotstånd. Efter lätt bearbetning formas innehållet i portionspåsen till en homogen massa liknande en glatt, gummiaktig, formbar lera.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta hur produkten ska klassificeras för punktskatteändamål.

Enligt Bolaget bör produkten beskattas som tuggtobak.

Tullverket, som yttrat sig i ärendet, är av uppfattningen att varan ska klassificeras som tuggtobak enligt KN-nummer 2403 99 10 och att skatt ska betalas för hela produkten, dvs. även för den del som består av annat än tobak. Tullverket har anfört bl.a. följande. Till hjälp vid klassificeringen har utarbetats förklarande anmärkningar till KN-nomenklaturerna (FAHS respektive FAKN). Dessa är inte juridiskt bindande men ses som värdefulla hjälpmedel för en harmoniserad tillämpning av regelverken. I FAKN finns en förtydligande text avseende tuggtobak som säger att ”Tuggtobak är tobak i form av strängar, stänger, remsor, tärningar eller kakor, som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som särskilt behandlats för att tuggas men inte rökas”. Vidare sägs att ”Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor”.

När en vara blandas upp med andra beståndsdelar än tobak kan enligt Tullverket beskrivningen av hur tobaken ser ut inte längre uppfyllas fullt ut. Det är enligt Tullverket naturligt att utseendet ändras vid blandningen. Dessutom skrivs texterna i FAKN utifrån existerande varor, vid tidpunkten för författandet. Avsikten är inte, såvida det inte är särskilt nämnt, att ge en fullständig beskrivning av alla tänkbara produkter under ett visst KN-nummer, utan att istället lösa ett aktuellt problem vid den tidpunkten.

Det som enligt Tullverket fås ses som avgörande i sammanhanget är att den nu aktuella produkten behandlats särskilt för att tuggas men inte rökas. Eftersom varan direkt kan beskrivas av KN-numret kan klassificeringen fastställas utan bedömning enligt några andra allmänna bestämmelser än reglerna 1 och 6.

Skatteverket anser att produkten är skattepliktig såsom snus enligt 1 § tredje stycket LTS av följande skäl. Den aktuella produkten består av ett homogent pulver bestående av tobak och andra ämnen förpackat i en portionspåse. Nikotin och andra smakämnen frisläpps enligt uppgift genom att produkten tuggas men även genom att den blandas med saliv vilket även kan ske när produkten nyttjas passivt på samma sätt som snus. Det faktum att den förpackats i en förstärkt portionspåse och håller ihop när den tuggas torde inte med automatik innebära att produkten inte kan anses ha behandlats för att användas som snus.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § tredje stycket LTS betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om den Gemensamma tulltaxan.

KN är utarbetad på grundval av en internationell konvention rörande ett system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, Harmonized System, HS-konventionen, jfr prop. 1994/95:56 s. 76. KN har fastställts genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87. I tulltaxans kapitel 24 ”Tobak samt varor

tillverkade av tobaksersättning” återfinns ”Tuggtobak och snus” under KN-nummer 2403 99 10.

Vid klassificeringen av varor enligt KN finns allmänna bestämmelser (reglerna 1 – 6) i tulltaxan till ledning för tolkningen.

Skatterättsnämndens bedömning

Avgörande för om den i ärendet aktuella produkten ska beskattas som tuggtobak enligt LTS är om den kan klassificeras som tuggtobak enligt KN-nummer 2403 i tulltaxan. Skatterättsnämnden finner härvid inte skäl att frångå Tullverkets bedömning avseende produktens klassificering som tuggtobak enligt KN. Det innebär att produkten i sin helhet är skattepliktig som tuggtobak enligt 1 § tredje stycket LTS.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%