Skatterättsnämndens förhandsbesked

Stadigvarande vistelse (dnr 73-18/D)

(2019-04-02)

Fråga om vistelsen i Sverige varit så regelbunden och omfattande att sökanden ska anses vistas stadigvarande här.

DIARIENUMMER73-18/D
MEDDELANDEDATUM2019-04-02
LAGRUM3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
SÖKANDEA
MOTPARTSkatteverket
HAR ÖVERKLAGATS?Ja

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

A är obegränsat skattskyldig i Sverige till och med den 26 maj 2018 på grund av stadigvarande vistelse här.

Fråga 3

A är inte obegränsat skattskyldig i Sverige under 2019 och hans begränsade skattskyldighet efter den 26 maj 2018 förändras inte av de tänkta arbetsresorna.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är utflyttad från Sverige sedan december 2009 då han tillsammans med sin familj flyttade till (...). Under 2010 vistades han i Sverige färre än två veckor och under åren 2011–2016 har han vistats här 2–3 veckor per år med anledning av arbetet och 2–3 veckor per år för semester.

Under 2017 har vistelsen i Sverige varit mer omfattande jämfört med tidigare år och antalet dagar uppgick till totalt 114, varav 88 med anledning av arbetet och resterande 26 med anledning av semester. Från och med oktober har A vistats i Sverige i 56 dagar.

Under 2018 har A vistats totalt 58 dagar här, samtliga med anledning av hans arbete. Från och med den 27 maj 2018 har han inte vistats alls i Sverige och han planerar att besöka Sverige nästa gång i april 2019.

A har svenskt och (...) medborgarskap. Som förutsättning för ansökan om förhandsbesked anges vidare att A inte har väsentlig anknytning till Sverige.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om han ska anses som obegränsat skattskyldig i Sverige för inkomståret 2018 på grund av att han stadigvarande vistats här (fråga 1). Om så anses vara fallet vill han veta om han stadigvarande vistats här till och med den 26 maj 2018 (fråga 2). För det fall A under 2019 gör arbetsresor till Sverige under januari – juni och september – december och har ca 4 övernattningar här per månad vill han veta om han ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige under 2019 på grund av stadigvarande vistelse och om arbetsresorna förändrar svaren på frågorna 1 och 2 (fråga 3).

A anser att han efter den 20 december 2017 ska anses ha stadigvarande vistats utomlands och att besöken i Sverige därefter har varit tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen. Detta eftersom utlandsvistelserna efter denna tidpunkt är längre än tidigare vistelse i Sverige och i princip längre än efterföljande vistelse i Sverige. Vistelsemönstret sedan slutet av 2017 visar att han redan från ingången av 2018 inte stadigvarande vistats här. Besöken i Sverige under 2019 kommer som mest att uppgå till 80 dagar och kommer att föregås av ett uppehåll i vistelsen i Sverige överstigande sex månader. Han kan vid sådana förhållanden inte anses stadigvarande vistas här och besöken kan inte påverka bedömningen av svaren på frågorna 1 och 2.

Skatteverket anser att A ska anses ha vistats stadigvarande i Sverige till och med den 26 maj 2018 och han är därmed obegränsat skattskyldig fram till och med denna tidpunkt men inte därefter. Arbetsresorna till Sverige medför inte att han blir obegränsat skattskyldig här under 2019 och de påverkar inte bedömningen av svaren på frågorna 1 och 2.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 3 kap. 3 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att den som stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig här.

Begreppet stadigvarande vistelse är inte närmare definierat i inkomstskattelagen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det av praxis följer att som stadigvarande vistelse i Sverige räknas i princip en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer (prop. 2004/05:19 s. 30). Det krävs att den skattskyldige tillbringar sin dygnsvila i Sverige för att det ska vara fråga om en stadigvarande vistelse (RÅ 81 Aa 4). Tillfälliga avbrott i vistelsen har inte tillmätts någon betydelse (RÅ 1997 ref. 25). Av rättspraxis följer vidare att om vistelsen i Sverige understiger en tidsperiod om sex månader ska bedömningen göras med utgångspunkt i vistelsens längd, omfattning och regelbundenhet. En person kan därför anses stadigvarande vistas i Sverige även om denne under ett år tillbringar färre dagar i Sverige än utomlands (jfr RÅ 2008 ref. 16, RÅ 2008 ref. 56 och RÅ 2008 not. 166).

Av praxis framgår också att även förhållanden före den period som frågan gäller är av betydelse för bedömningen (se t.ex. RÅ 2008 ref. 16).

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

Av utredningen i ärendet framgår att A fram till 2017 vistats i Sverige i endast begränsad omfattning. Vidare framgår att hans vistelsemönster förändrades under hösten 2017. Från denna tidpunkt blev vistelserna i Sverige mer regelbundna och mer omfattande jämfört med tidigare, ett mönster som enligt Skatterättsnämndens uppfattning fortgick till och med den 26 maj 2018. Enligt nämndens mening får A anses ha stadigvarande vistats i Sverige till och med den dagen.

Fråga 3

Enligt förutsättningarna i ärendet kommer A att till följd av arbetsresor under 2019 vistas i Sverige i maximalt 80 dagar. Vistelserna kommer sett till omfattningen, enligt Skatterättsnämndens mening, inte innebära att han stadigvarande vistas i Sverige under aktuellt år eller att han kan anses ha stadigvarande vistats i Sverige efter den 26 maj 2018.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%