Skatterättsnämndens förhandsbesked

Privatbostadsföretag (dnr 83-18/D)

(2019-07-04)

Bedömningen av om en förenings verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder bör som huvudregel utgå från bostadslägenheternas andel av taxeringsvärdet för byggnaden/byggnaderna på fastigheten.

DIARIENUMMER83-18/D
MEDDELANDEDATUM2019-07-04
LAGRUM2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229)
SÖKANDEBrf X
MOTPARTSkatteverket

Förhandsbesked

Brf X är inte ett privatbostadsföretag.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Brf X (i fortsättningen X eller föreningen) bildades (...) av hyresgästerna i den fastighet som föreningen förvärvade (...).

Byggnaden på fastigheten består av sex våningsplan ovan jord och två källarplan. Gatuplanet består av uthyrda butikslokaler och första våningen består av uthyrda kontor. Våningarna två till sex utgörs av (...) bostadsrättslägenheter. I de två källarplanen finns bl.a. (...) garageplatser. Av dessa tillhör [alla utom fem] bostadsrätterna medan fem disponeras av föreningen som hyr ut dem. I källarvåningarna finns därutöver utrymmen som uteslutande disponeras av de boende samt några förråd som är uthyrda till lokalhyresgäster eller medlemmar.

Föreningsstämman beslutade (...) att gatuplanet med butiker och första våningen med kontor genom en tredimensionell fastighetsbildning skulle bilda fastigheten Y. Föreningen har inte avyttrat Y, varför fastighetsbildningen inte har medfört att förutsättningarna för X att bli bedömd som ett privatbostadsföretag har förändrats. Föreningen har för inkomståret 2016, till skillnad mot tidigare år, redovisat verksamheten i inkomstdeklarationen såsom ett privatbostadsföretag. Skatteverket har dock i omprövningsbeslut inte godtagit denna redovisning.

Föreningen har utrett möjligheterna att förbättra förutsättningarna för att bli ett privatbostadsföretag och överväger att genomföra en större ombyggnad.

Frågan och parternas inställning

X vill innan man genomför en eventuell ombyggnad veta om föreningen redan idag är att betrakta som ett privatbostadsföretag.

X anser att föreningen utgör ett privatbostadsföretag och anför följande.

Det bör vara möjligt att i ett förhandsbesked tydliggöra om föreningens status som privatbostadsföretag ska bedömas med utgångspunkt från aktuella taxeringsvärden, byggnadens användning eller någon annan mer rättvisande bedömningsmetod.

Enligt föreningens uppfattning bör en bedömning med utgångspunkt enbart från ytorna ha företräde, eftersom en sådan bedömningsmetod bäst uppfyller kraven på förutsebarhet och stabilitet. Taxeringsvärden är mindre förutsebara och mer föränderliga eftersom de är beroende av antaganden om byggnadens ekonomiska återstående livstid och schablonvärden vad gäller värderingen av boendet samt föreställningar om framtida hyresintäkter och marknadsvärden för fastigheter.

Skatteverket anser inte att föreningen är ett privatbostadsföretag och anför följande.

Det finns ett starkt stöd i förarbetena för att gränsdragningen ska utgå från hyresvärdena. Eftersom det inte i detalj är reglerat hur bedömningen ska göras bör det dock finnas möjlighet att i mycket speciella situationer göra avsteg ifrån denna huvudregel.

Tanken är att den förmånliga skattemässiga behandlingen av privatbostadsföretag ska vara reserverad för situationer där varje verksamhetsgren bär sina egna kostnader. Om lokalhyran finansierar boendet bör huvudregeln tillämpas. I detta fall finns genom intäkterna från lokalerna en ej oansenlig finansiering av medlemmarnas boende. Föreningens situation är därmed inte så speciell att någon alternativ bedömningsgrund ska användas.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Med privatbostadsföretag avses enligt 2 kap. 17 § första stycket punkten 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, bl.a. en svensk ekonomisk förening vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen.

Uttrycket ”till klart övervägande del” infördes i IL för att tydligare markera att den kvalificerade verksamheten ska uppgå till minst 60 procent i enlighet med den praxis som utvecklats. Vissa remissinstanser ansåg att man borde föra in procentsatser i lagtexten. Enligt regeringen var det dock problematiskt att definiera vad som ska beräknas. Är det ytan och i så fall hur ska den beräknas? Hur beaktas källare, vind, affärslokaler, varierande takhöjder, osv.? Kan storleken på inkomsterna från medlemmar och hyresgäster påverka? Det ansågs inte lämpligt att ta ställning i dessa frågor i det aktuella lagstiftningsärendet (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 33 f.).

I RÅ 2008 ref. 5 konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att 2 kap. 17 § är allmänt hållen. Vidare att bestämmelsen i brist på vägledande domstolspraxis och uttalanden i förarbeten sedan ca 50 år tillbaka i administrativ praxis har ansetts innebära att föreningens byggnad ska innehålla minst tre bostadslägenheter och att minst 60 procent av taxeringsvärdet ska belöpa på till medlemmarna med bostadsrätt upplåtna bostadslägenheter.

Högsta förvaltningsdomstolen noterade i avgörandet att uppgifter saknades om ursprungligt taxeringsvärde för fastigheten och dess fördelning mellan bostadslägenheter och lokaler. Föreningen som bedömdes hade dock vid samtliga taxeringar fram till den som var aktuell i rättsfallet beskattats som ett privatbostadsföretag. Det ansågs därmed klarlagt att föreningen vid tidpunkten för upprättandet av den ekonomiska planen och i samband med färdigställandet av byggnaden och upplåtelserna av bostadslägenheter och lokaler till medlemmarna uppfyllde de krav som enligtovan nämnda administrativa praxis ställdes på ett privatbostadsföretag. Det ansågs också klarlagt att föreningens verksamhet därefter inte hade förändrats till omfattning eller karaktär. Med hänsyn till det fann Högsta förvaltningsdomstolen att föreningen utgjorde ett privatbostadsföretag även vid den aktuella taxeringen.

HFD 2014 ref. 19 rörde en situation där en tredimensionell fastighetsbildning genomförts. Lokaldelen av en fastighet hade avskilts från bostadsdelen och bildade en egen fastighet. Föreningen avyttrade denna nya fastighet till en ekonomisk förening som bildats av medlemmarna i föreningen. Den ekonomiska föreningen ställde vid köpet ut en revers motsvarande köpeskillingen om ca 31 miljoner kronor. Frågan var vilken betydelse föreningens innehav av denna fordran hade för bedömningen av om föreningen var ett privatbostadsföretag.

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att kravet ”till klart övervägande del” i regel anses uppfyllt om fastigheten används så att minst 60 procent av taxeringsvärdet belöper på bostadslägenheter som upplåtits till medlemmarna. Taxeringsvärdet kan dock inte användas som grund för bedömningen när föreningen haft inkomster från annan verksamhet än att upplåta lägenheter eller lokaler i fastigheten. En möjlighet i ett sådant fall kan vara att basera bedömningen av relationen mellan de olika verksamheterna på en beräkning utifrån antingen förmögenhetsvärdena vid årets utgång eller inkomsternas storlek. Ofta kan bedömningen i stället behöva göras med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. Detta ter sig särskilt motiverat när de andra beräkningsgrunderna inte klart och entydigt visar hur verksamheterna förhåller sig till det angivna gränsvärdet. I avgörandet ansågs inte det tillfälliga innehavet av fordran hindra att föreningen utgjorde ett privatbostadsföretag.

Uttalandet om att minst 60 procent av taxeringsvärdet ska belöpa på till medlemmarna med bostadsrätt upplåtna bostadslägenheter för att ett bostadsföretag ska kunna vara ett privatbostadsföretag återfinns i Riksskattenämndens meddelanden 1958 nr 2 punkt 1. Där står också att fördelningen av taxeringsvärdet därvid bör ske i förhållande till hyresvärdena.

Skatterättsnämndens bedömning

Regeln i 2 kap. 17 § innebär att bostadsföretag vars verksamhet till minst 60 procent består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen kan klassificeras som privatbostadsföretag.

Enligt mångårig administrativ praxis är det som huvudregel minst 60 procent av taxeringsvärdet som ska belöpa på bostadslägenheter som upplåtits till medlemmarna för att verksamhetskravet ska anses vara uppfyllt. Högsta förvaltningsdomstolens praxis ger enligt Skatterättsnämnden stöd för denna huvudregel (jfr RÅ 2008 ref. 5 och HFD 2014 ref. 19). Enligt praxis bör vidare utgångspunkten för bedömningen vara förhållandena när en förening förvärvar sin fastighet om inte verksamheten ändrats efter det. Även att en viss tröghet ska råda. Det vill säga, ett bostadsföretag som inte förändrat sin verksamhet ändrar normalt inte karaktär bara för att förhållandena mellan t.ex. taxeringsvärdena skiftat (jfr RÅ 2008 ref. 5).

Som den administrativa praxisen kommit att tillämpas fördelas fastighetens hela taxeringsvärde efter förhållandet mellan hyresvärdena för bostadslägenheter respektive lokaler. Enligt Skatterättsnämndens mening erhålls motsvarande resultat om man i stället utgår från bostadslägenheternas andel av taxeringsvärdet för byggnaden/byggnaderna på fastigheten. En sådan metod gör bedömningen mer förutsebar och främjar den kontinuitet som bör eftersträvas vid bedömningen av ett bostadsföretags karaktär. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning bör bedömningen i första hand göras på samma sätt oberoende av upplåtelseform på lokalerna.

Det anförda innebär följande i nu aktuellt fall.

Enligt föreningens ekonomiska plan fördelades basvärdena vid den allmänna fastighetstaxeringen (...) på så sätt att bostadslägenheternas andel av byggnadens taxeringsvärde var 52 procent. Fördelningen enligt det beräknade taxeringsvärdet (...) var 54 procent. För inkomstår 2016 belöpte 59 procent av byggnadens taxeringsvärde på bostadslägenheterna.

Kravet på att bostadslägenheternas andel av taxeringsvärdet ska vara minst 60 procent var enligt Skatterättsnämnden således inte uppfyllt när föreningen förvärvade fastigheten och är det inte heller i dag. X är därmed inte att anse som ett privatbostadsföretag enligt huvudregeln. Mot bakgrund av omständigheterna finns det inget som motiverar en avvikelse från den regeln vid bedömningen i detta fall.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%