Skatterättsnämndens förhandsbesked

Väsentlig anknytning, fritidsfastighet (dnr 16-19/D)

En svensk medborgare som är utflyttad från Sverige sedan 2016 avser att köpa en fritidsfastighet i Sverige. Fastighetens höga standard har inte ansetts påverka bedömningen av om han får väsentlig anknytning hit.

DIARIENUMMER16-19/D
MEDDELANDEDATUM2019-09-20
LAGRUM3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
SÖKANDEA
MOTPARTSkatteverket

Förhandsbesked

Fråga 1

Förvärvet av en fritidsfastighet i Sverige medför inte att A får väsentlig anknytning hit.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är svensk medborgare och sedan 2016 bosatt i Portugal tillsammans med sin maka. Han har en vuxen dotter som är bosatt i Sverige. Makarna har i övrigt inga anknytningspunkter hit.

A avser att under 2019 förvärva en fritidsfastighet [i Sverige]. På fastigheten kommer det att finnas ett bostadshus och ett garage. Bostadshuset kommer att ha en bostadsyta på omkring 200 kvm. Det kommer att vara vinterbonat och av mycket hög standard med sjötomt. Marknadsvärdet på fastigheten kommer att vara ca 20 miljoner kronor.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om förvärvet av fritidsfastigheten kommer att medföra att han får väsentlig anknytning till Sverige (fråga 1). Om svaret blir jakande undrar han om ett förvärv av ett mindre hus av lägre standard förändrar svaret (fråga 2).

Parternas samstämmiga uppfattning är att förvärvet av en fritidsfastighet av aktuellt slag inte medför att A får väsentlig anknytning till Sverige.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen [1999:1229]).

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här och liknande förhållanden (3 kap. 7 § första stycket).

Skatterättsnämndens bedömning

Enbart innehav av en bostad som fyller funktion som fritidsbostad ger i regel inte väsentlig anknytning hit. Att fritidsbostadens standard inte är av avgörande vikt framgår bl.a. av RÅ 1992 not. 367. I avgörandet var det fråga om en sommarstuga på Ingarö i Värmdö kommun. Sommarstugan bestod av en större byggnad om 160 kvm och två mindre byggnader om drygt 40 kvm vardera. Marknadsvärdet 1992 bedömdes som osäkert men ansågs ligga i intervallet 7–10 miljoner kronor.

Enligt Skatterättsnämndens mening medför således inte den omständigheten att A förvärvar en fritidsbostad av det slag som beskrivs i ansökan att han får väsentlig anknytning till Sverige.

Med hänsyn till denna bedömning förfaller fråga 2.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%