Skatterättsnämndens förhandsbesked

Väsentlig anknytning (dnr 27-19/D)

Fråga om en från Sverige utflyttad person har väsentlig anknytning hit på grund av innehav av aktier i svenska bolag och på grund av sin roll som företagsledare i bolagen.

DIARIENUMMER 27-19/D
MEDDELANDEDATUM2019-09-24
LAGRUM3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
SÖKANDEA
MOTPARTSkatteverket

Förhandsbesked

A är inte obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är medborgare i Sverige och [land X]. Han är född i Sverige men bodde under ett antal år under sin uppväxt i [land X]. Han flyttade senast från Sverige under 1989 och har sedan dess varit bosatt utomlands. Han är sedan 2018 bosatt i Storbritannien där han anses som ”tax resident but non domiciled”.

A äger en större internationell koncern som har verksamhet i bl.a. Sverige. Aktier i de svenska bolagen i koncernen har han och hans tidigare hustru förvärvat från 2000. Han är företagsledare och styrelseordförande i samtliga bolag i koncernen. Till stor del har rollen som företagsledare utförts från [land X] men regelbundna tjänsteresor till bl.a. Sverige har förekommit.

A, som efter äktenskapsskillnad och bodelning under 2019 äger hela koncernen själv, överväger nu att sälja samtliga aktier i koncernen.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om han anses som obegränsat skattskyldig i Sverige till följd av väsentlig anknytning hit (fråga 1). Om så är fallet undrar han om kapitalvinsten undantas från beskattning i Sverige i enlighet med artikel 13 i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland för det fall vinsten i sin helhet tas upp till beskattning i Storbritannien (fråga 2) och om svaret förändras om vinsten inte tas upp till beskattning där (fråga 3).

A anser att han inte kan ha väsentlig anknytning till Sverige eftersom han under hela sitt vuxna liv varit bosatt utomlands. För det fall han är obegränsat skattskyldig här saknar dock Sverige beskattningsrätt enligt skatteavtalet förutsatt att vinsten beskattas i Storbritannien.

Skatteverket anser inte heller att A har väsentlig anknytning till Sverige.

Skälen för avgörandet

Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen [1999:1229]).

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här och liknande förhållanden (3 kap. 7 § första stycket).

Bestämmelserna om väsentlig anknytning syftar till att förhindra skenbosättning i utlandet av personer som tidigare varit bosatta och verksamma i Sverige (prop. 1984/85:175 s. 10 ff.).

I praxis har ett aktieinnehav som understiger tio procent inte ansetts ge ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet (se HFD 2016 not. 28 och där anmärkta rättsfall). Ett innehav om tio procent eller mer ger dock sådant inflytande och det är i sin tur en stark anknytningsfaktor vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger (se t.ex. RÅ 2006 ref. 67 och RÅ 2004 not. 215).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

A äger idag samtliga aktier i flera svenska bolag och han har därmed ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.

Frågan om det föreligger väsentlig anknytning hit ska emellertid avgöras genom en samlad bedömning där alla omständigheter av betydelse ska beaktas (se a. prop. s. 13). En sådan omständighet är utlandsvistelsens längd (jfr t.ex. RÅ 2002 ref. 70).

I HFD 2019 ref. 12 fann Högsta förvaltningsdomstolen att ett ekonomiskt engagemang i Sverige genom väsentlig inflytande i näringsverksamhet inte ensamt kunde medföra väsentlig anknytning till Sverige vid en bosättning utomlands i 14 år. Domstolen beaktade även att det aktuella kapitalinnehavet erhölls först sex år efter flytten från Sverige.

I förevarande fall är det fråga om en bosättning utomlands sedan 30 år och ett kapitalinnehav i svenska bolag som erhölls först ca 11 år efter flytten från Sverige. Vid den samlade bedömningen som ska göras finner Skatterättsnämnden att A saknar väsentlig anknytning till Sverige och han är därmed inte obegränsat skattskyldig här.

Med hänsyn till svaret på denna fråga förfaller frågorna 2 och 3.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%